ІІ семестр

                                    Орієнтовні питання до співбесіди

                                                           фізика

                                                         ІІ семестр

Тема 3. Взаємодія тіл. Сила

 1.  За яких умов тіло перебуває у стані спокою? рухається рівномірно прямолінійно?
 2. Як рухається тіло, якщо на нього не діють інші тіла? Дайте означення інерції.
 3. Дайте означення інертності.
 4. Які властивості тіла характеризуються його масою? Назвіть одиницю маси в СІ.
 5. Дайте означення густини речовини.  Які одиниці густини ви знаєте?
 6. Чи залежить густина речовини від температури та агрегатного стану речовини? Якщо залежить, то як? Відповідь поясніть.
 7. Дайте означення сили. Якою є одиниця сили в СІ?
 8. Дайте означення рівнодійної. Як знайти рівнодійну двох сил, які діють уздовж однієї прямої в одному напрямку? в протилежних напрямках?
 9. Що таке деформація? У чому причина її виникнення? Які види деформацій ви знаєте?
 10. Які деформації називають пружними? пластичними? Наведіть приклади.
 11. Сформулюйте закон Гука.
 12. Дайте означення сили тяжіння. За якою формулою її обчислюють? До чого прикладена і куди напрямлена сила тяжіння?
 13. Дайте означення ваги тіла.
 14. Що таке невагомість? За яких умов тіло перебуватиме в невагомості?
 15. Які види тертя ви знаєте?

 

Тема 4. Тиск . Закон Архімеда. Плавання тіл

 

 1. Дайте означення тиску. Назвіть одиницю тиску в СІ.
 2.  Як можна збільшити тиск? Як можна зменшити тиск? Наведіть приклади.
 3. У чому полягає причина існування тиску в газах?
 4.  Чому рідина створює тиск не тільки на дно посудини, але й на її бічні стінки?
 5. Сформулюйте закон Паскаля.
 6. За якою формулою обчислюють гідростатичний тиск рідини? Як змінюється тиск у рідині залежно від висоти стовпа рідини? від густини рідини?
 7.  Що таке атмосфера і чому вона існує? Чому існує атмосферний тиск?
 8. Опишіть будову та принцип дії ртутного барометра.
 9. У яких одиницях вимірюють атмосферний тиск?
 10. Дайте означення нормального атмосферного тиску.
 11. Наведіть приклади сполучених посудин. Сформулюйте основну властивість сполучених посудин.
 12. Що таке манометр? Як працює відкритий рідинний манометр?
 13. Що є причиною виникнення виштовхувальної сили?
 14.  Сформулюйте закон Архімеда.
 15. Яку умову потрібно виконати, щоб тіло плавало в товщі рідини або газу?
 16. Сформулюйте умову спливання тіла в рідині або газі. Наведіть приклади.
 17. За якої умови тіло плаватиме на поверхні рідини?
 18. Дайте означення повної водотоннажності судна, вантажності судна.
 19. . Як знайти піднімальну силу повітряної кулі? Чим обмежена максимальна висота підняття повітряної кулі?

 

Тема 5. Механічна робота та енергія

 1. Дайте означення механічної роботи. Які умови необхідні для виконання механічної роботи?Назвіть одиницю роботи в СІ і дайте її означення.
 2. У яких випадках механічна робота є додатною? від’ємною? Дорівнює нулю?
 3. Дайте означення потужності. Назвіть одиницю потужності в СІ і дайте її означення.
 4. Назвіть одиницю енергії в СІ.
 5. Дайте означення потенціальної енергії. За якою формулою визначають потенціальну енергію тіла, піднятого на висоту h над поверхнею Землі?
 6. Дайте означення кінетичної енергії тіла. За якою формулою можна обчислити кінетичну енергію тіла?
 7. Сформулюйте закон збереження механічної енергії. За яких умов виконується закон збереження механічної енергії?
 8. Що таке важіль?
 9. Дайте означення плеча сили.
 10. Якою рівністю записують правило важеля?
 11. Дайте означення моменту сили. Якою є одиниця моменту сили в СІ?
 12. Сформулюйте правило моментів. 
 13. Опишіть нерухомий блок. Чому нерухомий блок не дає виграшу в силі?
 14. Для чого використовують нерухомий блок? Опишіть рухомий блок. Який виграш у силі дає рухомий блок?
 15. Для чого використовують прості механізми?
 16. Дайте означення ККД.
 17. Наведіть приклади використання простих механізмів у сучасних машинах.
Administrator