ІІ семестр

                                                                             Орієнтовні питання до співбесіди

                                                                                                  Фізика

                                                                                                ІІ семестр

Тема 1. Геометрична оптика

 1. Дайте визначення світлового променя.
 2. Сформулюйте закони: прямолінійного поширення світла; незалежного поширення світла; відбивання світла.
 3. У чому полягає властивість оборотності світлових променів?
 4. Яке відбивання світла називається дзеркальним? дифузним?
 5. Які характеристики має зображення предмета в плоскому дзеркалі?
 6. Який кут називається кутом заломлення? Сформулюйте закон заломлення світла. У чому причина заломлення світла?
 7. Який фізичний зміст відносного та абсолютного показників заломлення світла?
 8. Що таке кут повного внутрішнього відбивання?
 9. Що називають лінзою? Які види лінз вам відомі? Чим розсіювальна лінза відрізняється від збиральної? Які фізичні величини пов’язує формула тонкої лінзи?
 10. Що називають дійсним фокусом лінзи? Чому фокус розсіювальної лінзи називають уявним? Яку фізичну величину називають оптичною силою лінзи?
 11. Опишіть будову людського ока та призначення його окремих оптичних елементів. Як змінюється діаметр зіниці в разі зменшення освітленості?
 12. Який дефект зору називається короткозорістю? Як його можна скоригувати?
 13. Який дефект зору називається далекозорістю? Як його можна скоригувати?
 14. Що називається кутом зору? Що таке роздільна здатність ока? Чим вона визначається?
 15. Дайте визначення дисперсії.

 

Тема 2. Хвильова оптика

 1. Що таке інтерференція хвиль?
 2. Які хвилі називають когерентними?
 3. Назвіть умови максимуму й мінімуму інтерференції.
 4. Опишіть пристрій для спостереження кілець Ньютона.
 5. Як за допомогою інтерференції перевірити якість шліфування поверхонь виробів? У чому полягає ефект просвітлення оптики?
 6. У чому відмінність голограми від звичайної фотографії?
 7. Що називається дифракцією?
 8. Сформулюйте принцип Гюйгенса – Френеля.
 9. За яких умов спостерігається дифракція?
 10. Що таке дифракційна rратка? У чому її принципова відмінність від окремої щілини?
 11. Чому природне світло завжди неполяризоване?
 12. Яке світло називають плоскополяризованим?
 13. Дайте визначення поляризації
 14. Що таке кут Брюстера

 

Тема 3. Квантова оптика

 1. У чому полягає гіпотеза  Планка?
 2. Як розрахувати енергію кванта випромінювання
 3. Що таке фотон? Які його властивості?
 4. Дайте визначення фотоефекту.
 5. Чим відрізняється внутрішній фотоефект від зовнішнього?
 6. Які висновки можна зробити, аналізуючи вольт-амперну характеристику фотоефекту?
 7. Сформулюйте закони · фотоефекту.
 8. Запишіть формулу Ейнштейна для фотоефекту і поясніть її фізичну сутність.
 9. Що називають червоною межею фотоефекту? Як її визначити?
 10. Як пояснюється наявність світлового тиску на основі електромагнітної теорії світла? Опишіть досліди Лебедєва з вимірювання світлового тиску.
 11. У яких явищах виявляються хвильові властивості світла?
 12. У яких явищах виявляються корпускулярні властивості світла?
 13. У чому сутність корпускулярно-хвильового дуалізму.

 

Тема 4. Атомна та ядерна фізика

 1. У чому полягає розбіжність між моделями атомів, запропонованими Дж. Дж. Томсоном і Е. Резерфордом?
 2. У чому сутність постулатів Бора?
 3. Сформулюйте принцип Паулі.
 4. Що називають лінійчатим спектром випромінювання? лінійчатим спектром поглинання?
 5. Який внесок зробив І. П. Пулюй у дослідження та використання рентгенівського випромінювання?
 6. Дайте визначення люмінесценції. Які існують види люмінесценції?
 7. Які ви знаєте приклади застосування лазерів?
 8. Як улаштований оптичний квантовий генератор – лазер? Що таке мазер?

 

Тема 4. Ядерна фізика

 1. Що таке ядерні сили? Які властивості ядерних сил ви знаєте?
 2. Опишіть механізм ланцюгової ядерної реакції.
 3. Які види радіоактивного випромінювання ви знаєте?
 4. Сформулюйте правила зміщення Содді.
 5. Що називають ядерною реакцією?
 6. Що таке період піврозпаду? Як він пов’язаний зі сталою розпаду?
 7. Що таке активність радіонуклідного зразка? У яких одиницях вимірюють активність?
 8. Які прилади для вимірювання та реєстрації радіаційного випромінювання ви знаєте? Який принцип покладено в основу роботи лічильників Гейгера – Мюллера?
 9. Що таке радіаційний фон? Із яких компонентів він складається?
 10. Як захиститися від радіоактивного випромінювання?
 11. Що називають елементарною частинкою?
 12. Які частинки називають лептонами? Які частинки називають адронами?
 13. Які заряди мають кварки? Що таке космічні промені?
Administrator