І семестр

                                             фізика

                                           І семестр

 

Тема 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

 1. Що означає слово «фізика» в перекладі з грецької?
 2. Що таке матерія? Які існують види матерії?
 3. Наведіть приклади фізичних тіл.
 4.  Наведіть приклади фізичних явищ — електромагнітних, теплових, світлових, механічних, звукових.
 5. Що вивчає фізика?
 6. Скільки видів атомів відомо науці?
 7. Що називають тепловим рухом?
 8. Дайте означення дифузії.
 9. Що таке спостереження?
 10. Чим дослід відрізняється від спостереження?
 11. Назвіть основні методи отримання нових знань у фізичних дослідженнях.
 12. Назвіть етапи фізичного дослідження.
 13. Дайте означення фізичної величини.
 14. Що означає виміряти фізичну величину?
 15. Що таке ціна поділки шкали приладу?
 16. Які види похибок результату вимірювання ви знаєте?

 

Тема 2. Механічний рух

 

 1.  Дайте означення механічного руху.
 2. Що таке тіло відліку?
 3. Які об’єкти утворюють систему відліку?
 4. У яких випадках тіло, що рухається, можна розглядати як матеріальну точку?
 5. Дайте означення траєкторії руху.
 6. Дайте означення шляху. Назвітьодиницю шляху в СІ.
 7. Дайте означення переміщення.
 8. Який рух називають рівномірним?
 9. Який рух називають рівномірним прямолінійним?
 10. Як знайти швидкість рівномірного руху тіла? Назвіть одиниці швидкості руху.
 11. Який вигляд має графік шляху в разі рівномірного руху?
 12. Який вигляд має графік швидкості рівномірного руху тіла?
 13. Який рух називають нерівномірним?
 14.  Дайте означення середньої швидкості руху тіла. Як її визначити?
 15.  Який рух називають рівномірним рухом по колу?
 16. Який рух вважають періодичним?
 17. Які фізичні величини характеризують періодичний рух?
 18. Чому коливальний рух є періодичним?
 19. Наведіть приклади маятників.
 20. Дайте означення амплітуди, періоду, частоти коливань. У яких одиницях вимірюють ці фізичні величини?
 21. Які коливання називають затухаючими? незатухаючими?
Administrator