І семестр

Готуємось до співбесіди з біології

Готуючись до співбесіди необхідно опрацювати навчальні теми за підручником:

Біологія  :  підруч.  для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Л.І.  Остапченко[та ін.]. – Київ : Генеза,  2015.

Тема1: Вступ.

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Що вивчає наука зоологія?

Які ви знаєте зоологічні дисципліни?

У яких природних середовищах мешкають тварини?

Як вони пристосувалися до цих середовищ? Наведіть приклади.

Які ознаки тварин відрізняють їх від тіл неживої природи?

З яких компонентів складається клітина?

Що спільного та відмінного вбудові клітин тварин, рослин і грибів?

Які ознаки будови процесів життєдіяльності властиві лише тваринам?

Які типи тканин є у тварин?

Які особливості будови та функцій епітеліальних тканин?

Які є різновиди тканин внутрішнього середовища? Які їхні функції?

Які тканини забезпечують рухи тварин? Яка їхня будова?

Які функції нервових тканин?

Які системи органів тварин вам відомі?

Які функції опорно-рухової системи?

Які органи можуть входити до складу травної системи?

Яка її роль у забезпеченні нормального функціонування організму?

Які функції видільної системи?

Які органи дихання мають тварини – мешканці водойм та суходолу?

Із чого складається кровоносна система? Які її функції?

Які системи органів здійснюють регуляцію життєвих функцій у тварин?

Які функції статевої системи?

Ви зможете перевірити свої знання скориставшись Тестовим контролем знань ст.18

Тема2: Різноманітність тварин

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Які завдання систематики тварин? Які систематичні одиниці використовують для класифікації тварин? Що таке вид? Яких тварин відносять до безхребетних, а яких – до хребетних? Наведіть приклади.

З яких клітин складаються стінки тіла кишковопорожнинних?  Які особливості травлення кишковопорожнинних? 3. Яка будова жалких клітин? Яка їхня функція? Чим відрізняються поліпи й медузи?

Що таке сегментація тіла? Яке значення цього явища? Чим представлені покриви кільчастих червів? Як дихають кільчасті черви? Яка роль дощових черв’яків у ґрунтоутворенні? Чому їх потрібно охороняти? З якою метою медичну п’явку застосовують у медицині?

Які особливості сегментації тіла членистоногих? На які відділи поділяється тіло членистоногих? Які особливості будови кінцівок членистоногих? Які функції жирового тіла? Чому ріст

членистоногих супроводжується линянням?

Які риси притаманні ракоподібним? Які види ракоподібних мешкають у прісних водоймах України? Які представники ракоподібних мешкають на суходолі? Яка їхня роль у природі?  Які ракоподібні мешкають у морях?  Яка роль ракоподібних у природі та житті людини?

На які відділи поділене тіло павуків? Які кінцівки мають павуки? Скільки їх? Які особливості травлення характерні для павуків? Укуси яких павуків небезпечні для людини? Що ви знаєте про особливості будови кліщів?

З яких відділів складається тіло комах? Які органи розташовані на голові комах? Яка будова грудного відділу тіла комах? Які типи крил комах вам відомі? Які особливості будови черевця комах?  Чим зумовлене забарвлення комах? Чим відрізняються розвиток з неповним і повним перетворенням?

Які характерні риси представників прямокрилих ви знаєте? Чим характеризуються представники жуків? Яка роль жуків у природі та господарстві людини? Які характерні ознаки метеликів вам відомі? Яка роль цих комах у природі та житті людини? Які особливості будови перетинчастокрилих вам відомі? Що ви знаєте про життя бджолиної сім’ї? Які особливості будови

притаманні двокрилим комахам? Поясніть роль медоносної бджоли в природі й житті людини.

Де поширені молюски? Які особливості зовнішньої будови молюсків? Що собою становлять покриви молюсків? Чим живляться молюски? Як утворюються перлини? Як рухаються головоногі молюски? Поясніть роль молюсків у природі та житті людини.

Гельмінти.Якої шкоди організму людини можуть завдавати печінковий і котячий сисуни? Які особливості циклів розвитку котячого та печінкового сисунів? Чим цикл розвитку ехінокока відрізняється від циклу розвитку бичачого ціп’яка? Який цикл розвитку стьожака широкого? Якої шкоди нематоди завдають

культурним рослинам? Якої шкоди людська аскарида, гострик і трихінела завдають організму людини? Як можна запобігти зараженню аскаридою, гостриком і трихінелою?

Паразитичні та кровосисні членистоногі. Які пристосування до паразитування мають коропоїди? Збудника якого небезпечного захворювання переносять кровосисні кліщі? Які хвороби шкіри

людини спричиняють кліщі? Чим небезпечні воші? Яку небезпеку для здоров’я становлять кровосисні комарі і мокреці? Збудників яких небезпечних захворювань можуть переносити блохи?

Які ознаки характерні для хребетних тварин? У яких середовищах вони мешкають? Що таке хорда? Які її функції? Де мешкають риби? Які ви можете назвати пристосування риб до середовища життя? Які відділи тіла риб ви знаєте?Які функції плавців? Які функції луски? Які характерні ознаки кісткових риб? Назвіть представників кісткових риб. Які з них мають промислове значення? Які характерні ознаки хрящових риб? Назвіть представників хрящових риб.

Які особливості зовнішньої будови амфібій зумовлені наземним способом життя? Як відбувається розмноження амфібій? Який тип розвитку притаманний амфібіям? Які періоди спостерігають у річному циклі амфібій? Які особливості будови хвостатих амфібій? Назвіть найпоширеніших представників цієї групи. Які ознаки відрізняють безхвостих амфібій? Які представники цієї групи

трапляються в Україні? Поясніть роль амфібій у природі та житті людини.

Які біологічні особливості дали змогу рептиліям позбутися залежності від водного середовища? Чому рептилій ще називають плазунами? Які особливості розмноження й розвитку рептилій?  Які сезонні явища спостерігають у житті рептилій? Які ознаки спільні, а які – відмінні для ящірок і змій? Які отруйні види рептилій вам відомі?  Які ознаки притаманні черепахам? Які середовища життя цих тварин? Які пристосування є в крокодилів до напів водного способу життя? Поясніть, яку роль відіграють рептилії у природі та житті людини.

На які відділи поділяють тіло птахів? Яка будова дзьоба птахів?  Яка будова пір’я птахів? Які функції покривних, махових і рульових пер? Які особливості будови птахів свідчать про їхню пристосованість до польоту? Які м’язи забезпечують політ птахів?

Яка будова яйця? Яких птахів відносять до виводкових, а яких – до нагніздних? Наведіть приклади. Як птахи готуються до зимівлі та зимують? Які птахи належать до осілих, кочових і перелітних? Наведіть приклади. Що характерно для представників нелітаючих птахів? Які пристосування мають пінгвіни для плавання? Які види лелекоподібних трапляються в Україні? Які види журавлеподібних мешкають в Україні? Які пристосування до водоплавного способу життя мають гусеподібні? Яке значення гусеподібних у житті людини? Які види соколоподібних поширені в Україні? Який спосіб життя притаманний совоподібним? Що характерно для представників куроподібних? Чим характеризуються представники горобцеподібних?

Які особливості зовнішньої будови ссавців? Які середовища життя заселили ссавці? Які функції виконує волосяний покрив ссавців?  Які типи зубів є у ссавців? Назвіть їхні функції. Що таке плацента? Які її функції? Яке явище в житті деяких ссавців має назву зимова сплячка?Чим відрізняються представники першозвірів і справжніх звірів? Де поширені сумчасті ссавці? Які ознаки їм притаманні?  Які характерні риси комахоїдних? Які представники рукокрилих мешкають в Україні?Які риси подібності та відмінності в будові гризунів і зайцеподібних вам відомі? Яка роль гризунів у природі та господарстві людини? Які риси притаманні копитним тваринам? Чим відрізняються представники парнокопитних від непарнокопитних?Які риси характерні для представників хижих? Які риси притаманні представникам китоподібних?Яка загальна характеристика приматів? Які особливості відрізняють людиноподібних мавп від інших?

Ви зможете перевірити свої знання скориставшись Тестовим контролем знань ст.114-115.

Administrator