І семестр

СПІВБЕСІДА

Хімія 9 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 9 класу

слід знати

За темою 1 Розчини

 • значення понять: колоїдний розчин, істинний розчин, суспензія, емульсія, аерозоль, розчинність, масова частка розчиненої речовини, електроліт, неелектроліт, кристалогідрат, насичений розчин, концентрований розчин, кристалогідрат
 • склад розчину
 • вплив різних чинників на розчинність речовин
 • сутність процесу електролітичної дисоціації.
 • якісні реакції на карбонат-, сульфат-, хлорид-йони
 • значення рН для характеристики кислотного, нейтрального, лужного середовища
 • значення розчинів у природі та житті людини

 

За темою 2 Хімічні реакції

 • значення понять: хімічна реакція, ступінь окиснення, окисник і відновник, окиснення і відновлення, тепловий ефект реакції, швидкість реакції, екзотермічна/ендотермічна і оборотна/необоротна реакції
 • ознаки класифікацій хімічних реакцій
 • основні типи хімічних реакцій
 • вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій
 • роль окисно-відновних процесів у довкіллі
 • правила використання побутових хімікатів
 • значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті

слід уміти

За темою 1 Розчини

 • наводити приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, аерозолів, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів
 • розрізняти компоненти розчину, катіони й аніони, електроліти (сильні й слабкі) й неелектроліти
 • виявляти у розчині гідроксид-іони та йони Н+
 • складати рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей
 • складати рівняння реакцій обміну у повній та скороченій йонній формах
 • обчислювати масу, об’єм, кількість речовини за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини
 • характеризувати електроліти за ступенем дисоціації
 • визначати характер середовища за значенням рН
 • обґрунтовувати перебіг реакцій між електролітами у водних розчинах

 

За темою 2 Хімічні реакції

 • класифікувати реакції за різними ознаками
 • наводити приклади основних типів хімічних реакцій
 • розрізняти реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні та реакції без зміни ступеня окиснення; екзо- та ендотермічні, оборотні й необоротні реакції
 • розрізняти поняття валентність і ступінь окиснення елемента
 • визначати ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами
 • складати хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів
 • складати рівняння найпростіших окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння; рівняння оборотних і необоротних реакцій
 • характеризувати процеси окиснення, відновлення, сполучення, розкладу, заміщення, обміну

обґрунтовувати процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів

Administrator