І семестр

СПІВБЕСІДА

Хімія 10 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 10 класу

 

Слід знати

 

За темою 1 Теорія будови органічних сполук

 • суть теорії будови органічних сполук
 • значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії
 • чим відрізняються простий, подвійний, потрійний, ароматичний карбон-карбонові зв’язки

 

За темою 2 Вуглеводні

 • загальні формули алканів, алкенів, алкінів, аренів
 • назви алканів, алкенів, алкінів, аренів за систематичною номенклатурою
 • фізичні властивості бензену
 • хімічні властивості алканів, етену та етину, бензену, способи їх одержання
 • правила безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті
 • про необхідність збереження довкілля під час одержання і застосування вуглеводнів
 • значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля

 

За темою 3 Оксигеновмісні органічні сполуки

 • характеристичні (функціональні) групи спиртів, фенолу, альдегідів, карбонових кислот
 • тривіальні назви спиртів, альдегідів, насичених одноосновних карбонових кислот
 • загальні формули, будову, фізичні і хімічні властивості, добування та застосування спиртів, фенолу, альдегідів
 • подібність і відмінність одно- і багатоатомних спиртів
 • хімічні властивості вивчених оксигеновмісних органічних сполук
 • про необхідність охорони довкілля від промислових відходів, що містять фенол
 • правила безпечного поводження з вивченими речовинами

 

 

слід уміти

 

За темою 1 Теорія будови органічних сполук

 • розпізнавати органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини
 • застосовувати поняття «iзомерiя», «ізомери»; наводити приклади
 • робити висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови
 • розв’язувати задачі на виведення молекулярної формули за масовими частками елементів

 

За темою 2 Вуглеводні

 • розпізнавати структурні ізомери певної речовини; вуглеводні різних гомологічних рядів
 • наводити приклади насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів
 • уміти складати молекулярні і структурні формули алканів, алкенів, алкінів; молекулярну і структурну формули бензену; а також структурні формули їхніх ізомерів
 • установлювати зв’язки між складом, будовою, властивостями, зберіганням, транспортуванням і застосуванням вуглеводнів та їхнім впливом на довкілля
 • складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості вивчених речовин
 • розв’язувати задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною; масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції

 

За темою 3 Оксигеновмісні органічні сполуки

 • класифікувати оксигеновмісні органічні сполуки за функціональними групами
 • складати молекулярні і структурні формули спиртів, фенолу, альдегідів, насичених одноосновних кислот
 • наводити приклади оксигеновмісних органічних сполук
 • порівнювати будову і властивості одноатомних спиртів і фенолу
 • робити висновки щодо властивостей вивчених речовин на підставі їхньої будови
 • складати рівняння реакцій, які описують хімічні властивості вивчених оксигеновмісних речовин
 • установлювати зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля вивчених сполук
 • виявляти дослідним шляхом наявність гліцеролу, альдегідів
 • розв’язувати експериментальні задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання обчислювати за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок
Administrator