І семестр

 Співбесіда

Готуємось до співбесіди з біології

Готуючись до співбесіди необхідно опрацювати навчальні теми за підручником:

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

Тема1: Вступ.

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Хто і коли запропонував термін біологія?

Які основні біологічні науки ви знаєте?

З якими іншими науками взаємодіє біологія?

Які ви знаєте рівні організації живої матерії? Які процеси відбуваються на кожному рівня?

Охарактеризуйте методи біологічних досліджень.

Значення біології у житті людини (наведіть три твердження).

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

сторінка 10 Тести на закріплення знань.

Запитання з відкритою відповіддю.

Тема 2: Хімічний склад клітини

Яка будова молекули води?

Які властивості води як основи внутрішнього середовища живих істот?

 

Які сполуки належать до гідрофільних, а які – до гідрофобних?

Що таке органічні речовини?

Чим органічні сполуки відрізняються від неорганічних?

Які ви знаєте основні класи неорганічних сполук?

 

Що таке ліпіди? Які основні групи ліпідів ви знаєте? Які властивості та функції ліпідів у живих організмах?

 

Що таке вуглеводи? Які основні класи вуглеводів ви знаєте? Які властивості та функції вуглеводів у живих організмах?

 

Що таке білки? Що таке амінокислоти? Охарактеризуйте рівні просторової організації білків. Які властивості притаманні білкам?  Охарактеризуйте функції білків.

 

Що таке нуклеїнові кислоти? Які є типи нуклеїнових кислот? Охарактеризуйте особливості будови та функцій рибонуклеїнових кислот.

Охарактеризуйте особливості будови, функцій та властивостей дезоксирибонуклеїнових кислот.

 

Що таке метаболізм, пластичний та метаболічний обмін?

Які організми називаються автотрофами, гетеротрофами та міксотрофами?

 

Яка структура молекули АТФ? У чому полягає роль АТФ у перетворені енергії в клітині?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

сторінки 34 – 35 Тести на закріплення знань.

Запитання з відкритою відповіддю.

Тема 3: Структура клітини

Що таке клітина? За допомогою яких методів вивчають клітини?

Яка роль цитологічних методів у діагностиці різних

захворювань?

 

З яких сполук складаються біологічні мембрани? Що собою

становить рідинно-мозаїчна модель будови біологічних мембран?

Які основні функції плазматичної мембрани? Як відбувається

транспорт речовин через плазматичну мембрану? Що спільного

та відмінного між процесами фагоцитозу і піноцитозу? Завдяки

чому плазматична мембрана здійснює захисну функцію? Що

входить до складу клітинної оболонки рослин і грибів? Які її

функції? Що таке глікокалікс? Які його функції?

 

Що таке цитоплазма? Який склад і функції цитозолю? Яка

будова рибосом? Які їхні функції? Де і як утворюються рибосо-

ми? Органели руху одноклітинних.

 

Структура еукаріотичної клітини: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі, мітохондрії, пластиди (особливості будови та функцій).

 

Ядро. Із чого складається поверхневий апарат ядра? Яка будова

ядерної пори? Які її функції? Що собою становить матрикс ядра? Що таке хроматин? Які будова та функції ядерець?

Що ви знаєте про функції ядра в клітині? Що таке каріотип?

Чим він характеризується?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

сторінки 61 – 62 Тести на закріплення знань.

Тема 4: Принципи функціонування клітини

Що таке пластичний та енергетичний обмін? Яке значення АТФ

у процесах енергетичного обміну? Який зв’язок існує між

процесами асиміляції та дисиміляції?

 

Які процеси називають «клітинним диханням»? Схарактеризуйте підготовчий етап енергетичного обміну. Які процеси відбуваються під час безкисневого етапу енергетичного обміну? Яке значення

процесів безкисневого етапу енергетичного обміну для

забезпечення організму енергією? Які процеси відбуваються під час кисневого етапу енергетичного обміну? Які умови здійснення кисневого етапу енергетичного обміну? Що таке дихальний ланцюг? Яка його роль у процесах кисневого етапу енергетичного обміну? Скільки молекул АТФ синтезується під час кисневого етапу енергетичного обміну? Скільки загалом молекул АТФ синтезується під час безкисневого та кисневого етапів енергетичного обміну?

 

Які біохімічні особливості процесів пластичного обміну? Сха-

рактеризуйте процес фотосинтезу. Які фази виділяють у процесі

фотосинтезу? Що таке фотосистема та її реакційний центр? Які

процеси відбуваються у світлову фазу фотосинтезу? Що спільно-

го між світловою фазою фотосинтезу та енергетичним обміном?

Які процеси відбуваються під час темнової фази фотосинтезу?

Які умови потрібні для здійснення темнової фази фотосинтезу?

Чому процеси темнової фази належать до реакцій пластичного

обміну? Чому без зелених рослин існування біосфери стало б

неможливим?

 

Що таке хемосинтез? Що спільного та відмінного

між фототрофними та хемотрофними організмами? Які організми

здатні до хемосинтезу? Яке біологічне значення процесу хемо-

синтезу?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

сторінки 77 – 78 Тести на закріплення знань.

Запитання з відкритою відповіддю.

Тема 5: Збереження та реалізація спадкової інформації

Що таке спадковість? Що таке ген і генотип? Які є типи генів?

Яка будова структурних генів еукаріотів? Поясніть сутність

поняття «ознака» та її варіанти. Які гени називають алельними?

Яка роль ДНК у кодуванні генетичної інформації? Як відбува-

ється реплікація молекул ДНК? Як відбувається репарація моле-

кул ДНК? Що таке генетичний код і які його властивості? Яке

біологічне значення того факту, що більшість амінокислот, які вхо-

дять до складу білків, закодовані не одним, а декількома триплета-

ми? Що таке реакції матричного синтезу? Яке їхнє біологічне зна-

чення?

 

Яка роль молекул ДНК у біосинтезі білків? Які основні етапи

процесу біосинтезу білків? Яку роль відіграють рибосоми в про-

цесі біосинтезу білків? Як генетична інформація, закодована в

молекулі ДНК, реалізується під час синтезу білкової молекули?

Яке біологічне значення того, що на молекулі мРНК одночасно

перебуває не одна, а декілька (до 20) рибосом?

 

З яких періодів складається клітинний цикл? Що таке інтерфа-

за? Яке її значення для існування клітини? Що таке мітоз? З яких

фаз він складається? Які події відбуваються під час профази?

Чим характеризується метафаза? Що відбувається під час

анафази? Охарактеризуйте події телофази. 8. Завдяки чому

дочірні клітини під час мітозу отримують ідентичну спадкову інформацію? У чому полягає біологічне значення мітозу?

Зі скількох поділів складається процес мейозу? Що таке

кон’югація гомологічних хромосом і кросинговер? Чому мейоз

сприяє збільшенню спадкової мінливості організмів? Яке біоло-

гічне значення мейозу? Що спільного та відмінного між процеса-

ми мейозу та мітозу?

 

Яке біологічне значення процесу розмноження? Які форми

нестатевого розмноження ви знаєте? Чим характеризується веге-

тативне розмноження? У чому полягає суть поліембріонії? Яке

біологічне значення нестатевого розмноження? У чому полягає

особливість статевого процесу? У яких формах він може відбувати-

ся? Чим характеризується будова жіночих статевих клітин

птахів? Яка будова чоловічих статевих клітин у ссавців? Які

виділяють стадії гаметогенезу? Чим відрізняються процеси фор-

мування жіночих і чоловічих статевих клітин у ссавців?

 

Які організми називають гермафродитами? У чому полягає біо-

логічне значення гермафродитизму? Яке біологічне значення за-

пліднення? Які форми запліднення відомі у тварин? Обґрунтуйте

переваги внутрішнього запліднення над зовнішнім. Які процеси

відбуваються під час проникнення сперматозоїда до яйцеклітини?

Яке значення подвійного запліднення в покритонасінних рослин?

У чому полягають суть і біологічне значення партеногенезу?

 

Дайте визначення поняття «онтогенез». Які виділяють періоди

онтогенезу? Що таке дроблення? Яка будова бластули? Яка

будова гаструли? Як утворюється внутрішній зародковий листок – мезодерма? Що таке гістогенез та органогенез?

 

Чим характеризується прямий розвиток? Що таке ембріоніза-

ція розвитку і яке її біологічне значення? Які функції, важливі для

процвітання виду, виконують личинкові фази розвитку? Які жит-

тєві цикли називають простими та складними? Які варіанти чер-

гування поколінь відомі в складних життєвих циклах тварин і рос-

лин?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

сторінки 111 – 112 Тести на закріплення знань.

Запитання з відкритою відповіддю.

Administrator