І семестр

І семестр

Готуємось до співбесіди з біології

Готуючись до співбесіди необхідно опрацювати навчальні теми за підручником:

Біологія і екологія
Остапченко Л.І., Балан П.Г., Компанець Т.А., Рушковський С.Р.
«Біологія і екологія (рівень стандарту)»
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Тема1: Вступ.

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Які основні біологічні науки ви знаєте? Чому сучасні біологічні дослідження неможливі без застосування математичних методів? Які науки досліджують питання збереження та поліпшення здоров’я людини? Як біологія та екологія взаємодіють з іншими

науками ? Яке значення має екологізація сучасної науки та практичної діяльності людини?

Чим можна пояснити різноманітність рівнів організації живої матерії? У чому полягає взаємозв’язок різних рівнів організації живої матерії? Наведіть приклади біологічних систем, які перебувають на різних рівнях організації: від молекулярного до біосферного. Що спільного та відмінного між окремими екосистемами та біосферою як глобальною екосистемою нашої планети?

Чому для біологічних систем важливе значення має їхня

здатність до формування адаптацій? Чому існування біологічних систем різного рівня організації неможливе без підтримання гомеостазу? Чому біологічні системи належать до відкритих? Спробуйте довести, що екосистеми є відкритими системами.  Яка роль подразливості в забезпеченні нормального існування організмів? Чому без спадкової мінливості еволюція живої матерії була б неможливою?

Що мають на увазі під екологізацією всіх сфер життя людини?

Що таке сталий (збалансований) розвиток? Які цілі потрібно реалізувати для забезпечення сталого розвитку? Яке значення досліджень у галузі біології та екології для існування сучасного людського суспільства?

Тема 2: Біорізноманіття

Схарактеризуйте біорізноманіття нашої планети. Які основні групи біологічних систем воно охоплює? Назвіть основні галузі систематики. Які їхні основні завдання? У чому заслуга К. Ліннея у становленні систематики як науки? У чому полягає принцип

подвійних назв видів, які впровадив у науку К. Лінней? Яку назву виду вважають науковою? Чому?

Які системи організмів називають штучними, а які – природними (філогенетичними)? Який еволюційний процес лежить в основі виникнення сучасного біорізноманіття? Чому сучасна систематика ґрунтується на виділенні монофілетичних груп? На яких по-

ложеннях базується сучасна філогенетична систематика? Що таке адаптивна радіація? Яке її значення для зростання біорізноманіття нашої планети?

Яке сучасне визначення виду? Які критерії виду ви знаєте? Які критерії відіграють провідну роль у встановленні видової належності? Чому? Що таке концепція виду? На яких положеннях базується біологічна концепція виду?

Яке сучасне визначення виду? Які критерії виду ви знаєте? Які критерії відіграють провідну роль у встановленні видової належності? Чому? Що таке концепція виду? На яких положеннях базується біологічна концепція виду?

Які особливості будови простих і складних вірусів? Чим молекули нуклеїнових кислот вірусів відрізняються від молекул нуклеїнових кислот прокаріотів та еукаріотів? Чим самозбирання вірусних частинок відрізняється від розмноження клітин?

Як віруси заражають рослини? Які особливості розмноження вірусів рослин? Які особливості розмноження бактеріофагів? Які особливості будови та життєвого циклу вірусу імунодефіциту людини?

До яких доменів зараховують різні групи організмів? Що характеризує археїв? Які особливості організації спадкового матеріалу археїв? Чим бактерії відрізняються від археїв? Які особливості притаманні ціанобактеріям? Схарактеризуйте особли-

вості організації актиноміцетів і мікоплазм.

Які особливості процесів фотосинтезу у прокаріотів? Які групи прокаріотів здатні до хемосинтезу? Як людина може використовувати хемосинтезуючі бактерії? Як розмножуються прокаріоти? Завдяки яким процесам може врізноманіт нюватися спадковий матеріал прокаріотів? Як прокаріоти можуть переживати періоди несприятливих умов? Які групи прокаріотів здатні фіксувати атмосферний азот?

Чому філогенетична система організмів має відображати хід їхньої еволюції? Чому вчені були змушені переглянути систему еукаріотичних організмів? Чому біохімічні та

молекулярно-генетичні дослідження часто відіграють вирішальну роль у сучасній систематиці організмів? Які є сучасні способи відображення родинних зв’язків між різними групами організмів?

Чому біохімічні та молекулярно-генетичні дослідження часто відіграють вирішальну роль у сучасній систематиці організмів? Чим характеризуються представники царства Амебозої? Чому царство Задньоджгутикові має таку назву? Які групи еукаріотів

належать до цього царства? Які ознаки характеризують царство Архепластиди? Чому царство Екскавати дістало таку назву? Які групи еукаріотів зараховують до цього царства? Розшифруйте назву царства САР.

Тема 3: Обмін речовин і перетворення енергії

Чим стандартні амінокислоти відрізняються від тих, які не трапляються у складі білків? Що спільного та відмінного в будові та функціях глобулярних і фібрилярних білків? Чому противірусні ліки створюють на основі інтерферонів, а не імуноглобулінів?

Чому без участі ферментів перебіг біохімічних реакцій у клітинах та організмах неможливий? Чим пояснюється специфічність ферментів?

Які вуглеводи належать до простих, а які – до складних? Що спільного та відмінного у фізико-хімічних властивостях і функціях вуглеводів і ліпідів? Які функції виконують ліпіди, що відкладаються про запас? Чому бура жирова тканина в новонароджених розвинена краще, ніж у дорослих? Які функції метаболічної води?

Які особливості будови нуклеїнових кислот?

Які є типи нуклеїнових кислот? Сформулюйте правила Чаргаффа. Які ви знаєте види РНК? У яких процесах, що відбуваються в

клітині, беруть участь молекули РНК? Яка будова та функції молекул мРНК? Як будова тРНК пов’язана з її функціями?  Які функції молекул рРНК? Що таке рибозими? Які їхні функції?

Чому біологічні системи завжди відкриті? У чому полягає зв’язок між процесами асиміляції та дисиміляції? Що спільного та відмінного між автотрофами, гетеротрофами

та міксотрофами? 4. Чому молекули АТФ вважають універсальними акумуляторами енергії в клітині? Що таке фосфорилювання? Яке його біологічне значення?

Які основні етапи енергетичного обміну? Які організми належать до аеробних та анаеробних? Яке біологічне значення підготовчого та безкисневого етапів енергетичного обміну? У чому суть процесу бродіння? Де відбувається кисневий етап енергетичного обміну?

У чому полягає суть циклу Кребса? Що таке АТФ-синтетаза і які її

функції?

Чим відрізняється утворення вуглеводів у клітинах автотрофів і гетеротрофів? Які процеси відбуваються у світлозалежну фазу фотосинтезу? Які умови потрібні для здійснення світлонезалежної фази фотосинтезу? Яке біологічне значення процесу хемосинтезу?

Як синтезуються молекули ДНК? Як синтезуються молекули РНК? Чим відрізняються процеси біосинтезу молекул ДНК і РНК? Яка роль ферментів у процесах біологічного синтезу молекул нуклеїнових кислот? Що таке реакції матричного синтезу? Яке

їхнє біологічне значення?

Яка роль молекул ДНК і різних типів РНК у біосинтезі білків? Що таке генетичний код і які його властивості? Які основні етапи процесу біосинтезу білків? Яка будова рибосом? Яку роль відіграють рибосоми в процесі біосинтезу білків? Яке біологічне

значення того, що на молекулі мРНК одночасно розміщуються не одна, а декілька (до 20) рибосом?

Як регулюються процеси метаболізму в організмі людини? Який є зв’язок між нервовою та гуморальною регуляцією процесів метаболізму? Які групи біологічно активних речовин мають регуляторний вплив на організм людини? Чому за нестачі чи від-

сутності певних вітамінів в організмі людини спостерігають порушення обміну речовин?

Як регулюються процеси метаболізму в організмі людини? Який є зв’язок між нервовою та гуморальною регуляцією процесів метаболізму? Які групи біологічно активних речовин мають регуляторний вплив на організм людини? Чому за нестачі чи від-

сутності певних вітамінів в організмі людини спостерігають порушення обміну речовин?

Які наслідки для організму може мати білкове голодування? Який зв’язок між обміном білків, жирів і вуглеводів в організмі людини? Які харчові добавки є найнебезпечнішими для організму людини? У чому полягає негативний вплив токсичних речовин на

метаболізм?

Administrator