Без категорії

Готуємось до співбесіди

Українська мова

І семестр

ІІ семестр

Українська література

І семестр

ІІ семестр

Зарубіжна література

Англійська мова

Українська мова

І семестр

ІІ семестр

Англійська мова

І семестр

ІІ семестр

Німецька мова

І семестр

ІІ семестр

Французька мова

І семестр

ІІ семестр

Українська література

І семестр

ІІ семестр

Зарубіжна література

І семестр

ІІ семестр

ІІ семестр

                                                           СПІВБЕСІДА

                                                           Хімія 10 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з  хімії  за 2-ий семестр  10 класу

слід знати

 

За темою 3  Оксигеновмісні органічні сполуки (продовження)                                                

 • значення понять: реакція етерифікації, естер
 • назви карбонових кислот, естерів
 • загальні формули, будову, фізичні властивості карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів
 • хімічні властивості і способи одержання карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів
 • утворення і поширення вуглеводів у природі
 • біологічне значення жирів і вуглеводів
 • правила раціонального харчування на основі знань про жири і вуглеводи

 

За темою 4  Нітрогеновмісні органічні сполуки                                                    

 • загальні і структурні формули амінів, амінокислот
 • назви амінів, амінокислот
 • значення понять: амін, аміногрупа, пептидна група (пептидний зв’язок), пептид, поліпептид
 • фізичні і хімічні властивості амінів, аніліну, амінокислот, білків
 • якісні реакції на білки
 • біологічне значення амінокислот і білків

 

За темою 5  Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

 • значення понять: полімер, пластмаса, волокно, каучук, вулканізація
 • найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.
 • вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля
 • проблеми утилізації полімерів і пластмас
 • фізичні властивості і застосування синтетичних волокон

 

За темою 6  Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин   

 • причини багатоманітності органічних речовин
 • біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти)
 • роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні

нових матеріалів

 

                                            

слід уміти

 

За темою Оксигеновмісні органічні сполуки (продовження)                                                

 • класифікувати жири і вуглеводи
 • складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості карбонових кислот,  естерів, жирів,

вуглеводів і рівняння реакції фотосинтезу

 • порівнювати властивості карбонових і неорганічних кислот, крохмалю і целюлози
 • виявляти наявність карбонових кислот, глюкози, крохмалю
 • доводити дослідним шляхом ненасичений характер рідких жирів
 • наводити приклади ізомерів вивчених речовин

 

За темою 4  Нітрогеновмісні органічні сполуки                                                    

 • класифікувати нітрогеновмісні органічні сполуки
 • розрізняти насичені й ароматичні аміни
 • наводити приклади амінів, амінокислот, білків
 • уміти складати молекулярні і структурні формули амінів та амінокислот
 • складати рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості вивчених речовин

 

За темою Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

 • класифікувати синтетичні високомолекулярні речовини
 •  розрізняти реакції полімеризації і поліконденсації
 • наводити приклади пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон

 

За темою 6  Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин  

 • розрізняти органічні сполуки за класами
 • установлювати зв’язки між класами органічних сполук
 • наводити приклади природних та синтетичних біологічно активних речовин
 • оцінювати значення біологічно активних речовин для організму людини
ІІ

СПІВБЕСІДА

                                                                    Хімія 9 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з  хімії  за 2-ий семестр  9 класу

слід знати

За темою 3  Початкові поняття про органічні сполуки

 • елементи-органогени
 • значення понять: органічна речовина, гомолог, гомологія, вуглеводень, полімер, карбонова кислота, гідрогенізований жир, амінокислота, денатурація
 • сутність процесу перегонки нафти і основні продукти перегонки нафти
 • фізичні властивості вуглеводнів, спиртів, карбонових кислот, вуглеводів, амінокислот, білків
 • хімічні властивості вуглеводнів, спиртів, карбонових кислот, вуглеводів, амінокислот, білків
 • відмінності між природними і гідрогенізованими, тваринними й рослинними, твердими й рідкими жирами
 • мийну дію мила
 • якісні реакції на гліцерол, глюкозу, крохмаль
 • отруйність метанолу й етанолу
 • застосування і значення органічних речовин у господарстві, побуті, харчуванні.
 • біологічну роль жирів, вуглеводів, амінокислот, білків

 

За темою 4  Роль хімії в житті суспільства

 • багатоманітність речовин та хімічних реакцій
 • роль хімії у пізнанні хімічних процесів
 • імена видатних вітчизняних учених-хіміків та найважливіші хімічні виробництва в Україні
 • застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті
 • значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті

 

слід уміти

За темою 3  Початкові поняття про органічні сполуки

 • порівнювати органічні й неорганічні речовини
 • класифікувати органічні речовини на вуглеводні, оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки
 • наводити приклади гомологів метану, спиртів, карбонових кислот, жирів, вуглеводів, амінокислот
 • розрізняти за складом метан, етен, етин, метанол, етанол, гліцерол, етанову кислоту, вищі карбонові кислоти, глюкозу, сахарозу, крохмаль, целюлозу, мило, жири, білки, поліетилен
 • складати молекулярні й структурні формули вуглеводнів, спиртів, карбонових кислот, вуглеводів, амінокислот
 • складати рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості вивчених речовин
 • визначати дослідним шляхом гліцерол, етанову кислоту, глюкозу, крохмаль
 • розв’язувати  розрахункові задачі на обчислення об’ємних відношень газів та інші типи задач на прикладі органічних сполук

 

За темою 4  Роль хімії в житті суспільства

 • наводити приклади взаємозв’язків між речовинами, їхніх взаємоперетворень
 • характеризувати значення хімії у житті суспільства
ІІ семестр

                                                           СПІВБЕСІДА

                                                            Хімія 8 клас

Для успішного проведення співбесіди з  хімії  за 2-ий семестр  8 класу

 

слід знати:

 

За темою 3  Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

 • значення понять: кількість речовини, моль, молярна маса, молярний об’єм, відносна густина газів
 • одиницю вимірювання кількості речовини
 • молярний об’єм газів за нормальних умов
 • значення сталої Авогадро

 

За темою 4   Основні класи неорганічних сполук

 • значення понять: оксиди (несолетворні і солетворні), основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, солі
 • сучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук
 • класифікацію оксидів, основ, кислот, солей
 • фізичні властивості оксидів, основ, кислот, солей, амфотерних гідроксидів
 • хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей, амфотерних гідроксидів
 • залежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин
 • поширеність у природі оксидів, кислот, основ, солей
 • заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами

 

 

слід уміти:

 

За темою 3   Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

 • установлювати взаємозв’язки між масою, молярною масою, об’ємом, молярним об’ємом, кількістю речовини
 • обчислювати число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі
 • обчислювати молярну масу
 • обчислювати за хімічною формулою масу певної кількості речовини і кількість речовини за масою
 • обчислювати об’єм певної маси або кількість речовини газу за нормальних умов
 • обчислювати відносну густину газу за іншим газом

 

За темою 4   Основні класи неорганічних сполук

 • класифікувати неорганічні сполуки
 • наводити приклади оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, двох-, трьохосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей
 • називати оксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, середні солі за номенклатурою
 • складати хімічні формули оксидів, основ, амфотерних гідроксидів, кислот, середніх солей
 • виявляти кислоти і луги з допомоги індикаторів
 • складати рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оксидів, основ, амфотерних гідроксидів, кислот, середніх солей
 • розрізняти реакції заміщення, обміну, нейтралізації
 • прогнозувати перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів
 • обчислювати за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини, об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції

 

 

ІІ семестр

                                                           СПІВБЕСІДА

                                                           Хімія 7 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з  хімії  за 2-ий семестр  7 класу    слід знати

 

За темою   Кисень

 • склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря
 • сутність реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення
 • фізичні властивості кисню
 • хімічні властивості кисню
 • умови виникнення та припинення горіння, процесів горіння та повільного окиснення
 • способи добування і збирання кисню
 • застосування кисню
 • значення кисню в життєдіяльності організмів, озону в атмосфері, вплив діяльності людини на стан повітря
 • правила безпечного поводження з вогнем

 

За темою   Вода

 • склад молекули води
 • поширеність води у природі
 • фізичні властивості води
 • хімічні властивості води
 • значення розчинів у природі та житті людини, роль води в життєдіяльності організмів
 • вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень

 

слід уміти

 

За темою   Кисень

 • описувати колообіг і поширеність Оксигену в природі
 • наводити приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення
 • складати формули оксидів
 • розрізняти процеси горіння, повільного окиснення, дихання
 • описувати
 • складати рівняння реакцій добування кисню з гідроген пероксиду, взаємодії кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом
 • визначати наявність кисню дослідним шляхом

 

За темою    Вода

 • розрізняти розчинник і розчинену речовину
 • складати рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом
 • наводити приклади водних розчинів
 • розрізняти формули кислот і основ
 • виготовляти розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини
 • розпізнавати дослідним шляхом кислоти і луги
 • очищувати воду в домашніх умовах

обчислювати масову частку, масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води у розчині

ІІ семестр

                                Орієнтовні питання до співбесіди

                                                   Астрономія

                                                     ІІ семестр

Тема 1. Сонце – наша зоря

 1. Як розуміти поняття «поверхня Сонця»?
 2. Що таке гранули? Що таке спікули?
 3. Як змінюється температура в атмосфері Сонця?
 4. Що на сьогодні відомо про хімічний склад Сонця?
 5. На якій підставі зроблений висновок про те, що Сонце обертається не як тверде тіло?
 6. Що таке гравітаційна рівновага?
 7. Що таке потенціальна енергія зорі?
 8. Що спричиняє появу плям на поверхні Сонця? Що таке число Вольфа.
 9. Що таке протуберанці?
 10. Що відомо про вплив окремих проявів сонячної активності на організм людини?

 

Тема 2. Зорі

 1. Чим пояснюються відмінності спектрів зір?
 2. Як будується діаграма спектр-світність?
 3. У чому суть методу спектральних паралаксів?
 4. Що є критерієм для поділу зір на кратні системи і зоряні скупчення?
 5. За якої умови подвійна зоря стає затемнювано-подвійною?
 6. Яка природа спектральноподвійних зір?
 7. Про які особливості тісних подвійних систем Ви знаєте?
 8. Чому пульсуючі змінні цефеїди отримали назву “маяків Всесвіту”?
 9. Завдяки яким процесам підтримуються пульсації цефеїд і споріднених з ними змінних зір?
 10. Поясніть механізм спалахів нових зір.
 11. У чому полягає явище наднової?
 12. Що таке пульсар?
 13. До якого спектрального класу належить Сонце?
 14. У чому полягають відмінності   між новими і надновими зорями?
 15. 3 яких теоретичних міркувань випливає існування чорних дір?

 

Тема 3. Наша Галактика

 1. Що називають галактикою?
 2. Які форму і розміри має наша Галактика?
 3. Чим відрізняються між собою діаграми спектр-світність для кулястих і розсіяних скупчень?
 4. Що називають туманностями? Чим відрізняються між собою світлі та темні туманності?
 5. Який еволюційний зміст мають окремі підсистеми в Галактиці?
 6. Розкажіть про можливі причини формування спіральних рукавів Галактики.
 7. Чому положення Сонця і Землі в Галактиці можна вважати привілейованим?

Тема 4. Будова і еволюція Всесвіту

 1. Які типи галактик найчастіше виявляють при спостереженнях?
 2. В чому суть червоного зміщення галактик?
 3. Як виявляють себе активні галактики?
 4. Що таке квазари?
 5. Чому параметр густини речовини такий важливий для долі Всесвіту?
 6. У чому суть проблеми «при хованої» маси?
 7. Як Ви розумієте поняття «абсолютний горизонт»?
 8. Що таке реліктове випромінювання?
 9. Чому вміст гелію в речовині є доказом правильності моделі «гарячого» Всесвіту?
 10. Що таке життя і чи є його існування на Землі за заданих умов випадковим?
 11. Які методи пошуку позаземних планет Вам відомі?
 12. Сформулюйте свою думку щодо питання про життя у Всесвіті.

У чому полягає унікальність нашого Всесвіту?