Без категорії

ІІ семестр

                                                                             Орієнтовні питання до співбесіди

                                                                                                  Фізика

                                                                                                ІІ семестр

Тема 1. Геометрична оптика

 1. Дайте визначення світлового променя.
 2. Сформулюйте закони: прямолінійного поширення світла; незалежного поширення світла; відбивання світла.
 3. У чому полягає властивість оборотності світлових променів?
 4. Яке відбивання світла називається дзеркальним? дифузним?
 5. Які характеристики має зображення предмета в плоскому дзеркалі?
 6. Який кут називається кутом заломлення? Сформулюйте закон заломлення світла. У чому причина заломлення світла?
 7. Який фізичний зміст відносного та абсолютного показників заломлення світла?
 8. Що таке кут повного внутрішнього відбивання?
 9. Що називають лінзою? Які види лінз вам відомі? Чим розсіювальна лінза відрізняється від збиральної? Які фізичні величини пов’язує формула тонкої лінзи?
 10. Що називають дійсним фокусом лінзи? Чому фокус розсіювальної лінзи називають уявним? Яку фізичну величину називають оптичною силою лінзи?
 11. Опишіть будову людського ока та призначення його окремих оптичних елементів. Як змінюється діаметр зіниці в разі зменшення освітленості?
 12. Який дефект зору називається короткозорістю? Як його можна скоригувати?
 13. Який дефект зору називається далекозорістю? Як його можна скоригувати?
 14. Що називається кутом зору? Що таке роздільна здатність ока? Чим вона визначається?
 15. Дайте визначення дисперсії.

 

Тема 2. Хвильова оптика

 1. Що таке інтерференція хвиль?
 2. Які хвилі називають когерентними?
 3. Назвіть умови максимуму й мінімуму інтерференції.
 4. Опишіть пристрій для спостереження кілець Ньютона.
 5. Як за допомогою інтерференції перевірити якість шліфування поверхонь виробів? У чому полягає ефект просвітлення оптики?
 6. У чому відмінність голограми від звичайної фотографії?
 7. Що називається дифракцією?
 8. Сформулюйте принцип Гюйгенса – Френеля.
 9. За яких умов спостерігається дифракція?
 10. Що таке дифракційна rратка? У чому її принципова відмінність від окремої щілини?
 11. Чому природне світло завжди неполяризоване?
 12. Яке світло називають плоскополяризованим?
 13. Дайте визначення поляризації
 14. Що таке кут Брюстера

 

Тема 3. Квантова оптика

 1. У чому полягає гіпотеза  Планка?
 2. Як розрахувати енергію кванта випромінювання
 3. Що таке фотон? Які його властивості?
 4. Дайте визначення фотоефекту.
 5. Чим відрізняється внутрішній фотоефект від зовнішнього?
 6. Які висновки можна зробити, аналізуючи вольт-амперну характеристику фотоефекту?
 7. Сформулюйте закони · фотоефекту.
 8. Запишіть формулу Ейнштейна для фотоефекту і поясніть її фізичну сутність.
 9. Що називають червоною межею фотоефекту? Як її визначити?
 10. Як пояснюється наявність світлового тиску на основі електромагнітної теорії світла? Опишіть досліди Лебедєва з вимірювання світлового тиску.
 11. У яких явищах виявляються хвильові властивості світла?
 12. У яких явищах виявляються корпускулярні властивості світла?
 13. У чому сутність корпускулярно-хвильового дуалізму.

 

Тема 4. Атомна та ядерна фізика

 1. У чому полягає розбіжність між моделями атомів, запропонованими Дж. Дж. Томсоном і Е. Резерфордом?
 2. У чому сутність постулатів Бора?
 3. Сформулюйте принцип Паулі.
 4. Що називають лінійчатим спектром випромінювання? лінійчатим спектром поглинання?
 5. Який внесок зробив І. П. Пулюй у дослідження та використання рентгенівського випромінювання?
 6. Дайте визначення люмінесценції. Які існують види люмінесценції?
 7. Які ви знаєте приклади застосування лазерів?
 8. Як улаштований оптичний квантовий генератор – лазер? Що таке мазер?

 

Тема 4. Ядерна фізика

 1. Що таке ядерні сили? Які властивості ядерних сил ви знаєте?
 2. Опишіть механізм ланцюгової ядерної реакції.
 3. Які види радіоактивного випромінювання ви знаєте?
 4. Сформулюйте правила зміщення Содді.
 5. Що називають ядерною реакцією?
 6. Що таке період піврозпаду? Як він пов’язаний зі сталою розпаду?
 7. Що таке активність радіонуклідного зразка? У яких одиницях вимірюють активність?
 8. Які прилади для вимірювання та реєстрації радіаційного випромінювання ви знаєте? Який принцип покладено в основу роботи лічильників Гейгера – Мюллера?
 9. Що таке радіаційний фон? Із яких компонентів він складається?
 10. Як захиститися від радіоактивного випромінювання?
 11. Що називають елементарною частинкою?
 12. Які частинки називають лептонами? Які частинки називають адронами?
 13. Які заряди мають кварки? Що таке космічні промені?
ІІ семестр

                                    Орієнтовні питання до співбесіди

                                                           фізика

                                                         ІІ семестр

Тема 3. Взаємодія тіл. Сила

 1.  За яких умов тіло перебуває у стані спокою? рухається рівномірно прямолінійно?
 2. Як рухається тіло, якщо на нього не діють інші тіла? Дайте означення інерції.
 3. Дайте означення інертності.
 4. Які властивості тіла характеризуються його масою? Назвіть одиницю маси в СІ.
 5. Дайте означення густини речовини.  Які одиниці густини ви знаєте?
 6. Чи залежить густина речовини від температури та агрегатного стану речовини? Якщо залежить, то як? Відповідь поясніть.
 7. Дайте означення сили. Якою є одиниця сили в СІ?
 8. Дайте означення рівнодійної. Як знайти рівнодійну двох сил, які діють уздовж однієї прямої в одному напрямку? в протилежних напрямках?
 9. Що таке деформація? У чому причина її виникнення? Які види деформацій ви знаєте?
 10. Які деформації називають пружними? пластичними? Наведіть приклади.
 11. Сформулюйте закон Гука.
 12. Дайте означення сили тяжіння. За якою формулою її обчислюють? До чого прикладена і куди напрямлена сила тяжіння?
 13. Дайте означення ваги тіла.
 14. Що таке невагомість? За яких умов тіло перебуватиме в невагомості?
 15. Які види тертя ви знаєте?

 

Тема 4. Тиск . Закон Архімеда. Плавання тіл

 

 1. Дайте означення тиску. Назвіть одиницю тиску в СІ.
 2.  Як можна збільшити тиск? Як можна зменшити тиск? Наведіть приклади.
 3. У чому полягає причина існування тиску в газах?
 4.  Чому рідина створює тиск не тільки на дно посудини, але й на її бічні стінки?
 5. Сформулюйте закон Паскаля.
 6. За якою формулою обчислюють гідростатичний тиск рідини? Як змінюється тиск у рідині залежно від висоти стовпа рідини? від густини рідини?
 7.  Що таке атмосфера і чому вона існує? Чому існує атмосферний тиск?
 8. Опишіть будову та принцип дії ртутного барометра.
 9. У яких одиницях вимірюють атмосферний тиск?
 10. Дайте означення нормального атмосферного тиску.
 11. Наведіть приклади сполучених посудин. Сформулюйте основну властивість сполучених посудин.
 12. Що таке манометр? Як працює відкритий рідинний манометр?
 13. Що є причиною виникнення виштовхувальної сили?
 14.  Сформулюйте закон Архімеда.
 15. Яку умову потрібно виконати, щоб тіло плавало в товщі рідини або газу?
 16. Сформулюйте умову спливання тіла в рідині або газі. Наведіть приклади.
 17. За якої умови тіло плаватиме на поверхні рідини?
 18. Дайте означення повної водотоннажності судна, вантажності судна.
 19. . Як знайти піднімальну силу повітряної кулі? Чим обмежена максимальна висота підняття повітряної кулі?

 

Тема 5. Механічна робота та енергія

 1. Дайте означення механічної роботи. Які умови необхідні для виконання механічної роботи?Назвіть одиницю роботи в СІ і дайте її означення.
 2. У яких випадках механічна робота є додатною? від’ємною? Дорівнює нулю?
 3. Дайте означення потужності. Назвіть одиницю потужності в СІ і дайте її означення.
 4. Назвіть одиницю енергії в СІ.
 5. Дайте означення потенціальної енергії. За якою формулою визначають потенціальну енергію тіла, піднятого на висоту h над поверхнею Землі?
 6. Дайте означення кінетичної енергії тіла. За якою формулою можна обчислити кінетичну енергію тіла?
 7. Сформулюйте закон збереження механічної енергії. За яких умов виконується закон збереження механічної енергії?
 8. Що таке важіль?
 9. Дайте означення плеча сили.
 10. Якою рівністю записують правило важеля?
 11. Дайте означення моменту сили. Якою є одиниця моменту сили в СІ?
 12. Сформулюйте правило моментів. 
 13. Опишіть нерухомий блок. Чому нерухомий блок не дає виграшу в силі?
 14. Для чого використовують нерухомий блок? Опишіть рухомий блок. Який виграш у силі дає рухомий блок?
 15. Для чого використовують прості механізми?
 16. Дайте означення ККД.
 17. Наведіть приклади використання простих механізмів у сучасних машинах.
І семестр

                                             фізика

                                           І семестр

 

Тема 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

 1. Що означає слово «фізика» в перекладі з грецької?
 2. Що таке матерія? Які існують види матерії?
 3. Наведіть приклади фізичних тіл.
 4.  Наведіть приклади фізичних явищ — електромагнітних, теплових, світлових, механічних, звукових.
 5. Що вивчає фізика?
 6. Скільки видів атомів відомо науці?
 7. Що називають тепловим рухом?
 8. Дайте означення дифузії.
 9. Що таке спостереження?
 10. Чим дослід відрізняється від спостереження?
 11. Назвіть основні методи отримання нових знань у фізичних дослідженнях.
 12. Назвіть етапи фізичного дослідження.
 13. Дайте означення фізичної величини.
 14. Що означає виміряти фізичну величину?
 15. Що таке ціна поділки шкали приладу?
 16. Які види похибок результату вимірювання ви знаєте?

 

Тема 2. Механічний рух

 

 1.  Дайте означення механічного руху.
 2. Що таке тіло відліку?
 3. Які об’єкти утворюють систему відліку?
 4. У яких випадках тіло, що рухається, можна розглядати як матеріальну точку?
 5. Дайте означення траєкторії руху.
 6. Дайте означення шляху. Назвітьодиницю шляху в СІ.
 7. Дайте означення переміщення.
 8. Який рух називають рівномірним?
 9. Який рух називають рівномірним прямолінійним?
 10. Як знайти швидкість рівномірного руху тіла? Назвіть одиниці швидкості руху.
 11. Який вигляд має графік шляху в разі рівномірного руху?
 12. Який вигляд має графік швидкості рівномірного руху тіла?
 13. Який рух називають нерівномірним?
 14.  Дайте означення середньої швидкості руху тіла. Як її визначити?
 15.  Який рух називають рівномірним рухом по колу?
 16. Який рух вважають періодичним?
 17. Які фізичні величини характеризують періодичний рух?
 18. Чому коливальний рух є періодичним?
 19. Наведіть приклади маятників.
 20. Дайте означення амплітуди, періоду, частоти коливань. У яких одиницях вимірюють ці фізичні величини?
 21. Які коливання називають затухаючими? незатухаючими?
ІІ семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська література 11 клас

Співбесіда з української літератури в 11 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/11-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf

Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу. Максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії літератури, про життя і творчість письменників, тексти програмних художніх творів), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, декламувати напам’ять).

Орієнтовні запитання до усної співбесіди з літератури

1.Пояснити значення літературознавчих термінів:

Поети – шістдесятники, кіноповість,публіцистичність, соцреалізм, модернізм, постмодернізм, балада, роман у віршах, метафора, новела, роман та його види, художня деталь, бароко, притче вість, символічність, роман – балада.

 1. Аналіз творів за схемою

Приклад

  Автор Назва твору Рід  \ Жанр Головні герої Тема Ідея \ мотив( у поезії)
1 Олександр Довженко «Україна в огні» Епос – кіноповість Лаврін Запорожець; його дружина Тетяна;  п’ятеро синів : прикордонник  Роман, артилерист Іван, чорноморець Савка, колгоспники Григорій і Трохим; донька Олеся, Христя подруга Олесі; Василь Кравчина – танкіст, коханий Олесі Зображення трагічної долі  українського народу , що опинився  між вогнями  двох систем – фашистської та радянської Утвердження незламності, сили й непохитності духу народу, здатність  до визвольної боротьби  і впевненість у перемозі над ворогом.

 

 1. Знання коротких біографічних відомостей про письменника \ поета( до якого історико – мистецького періоду належить його творчість)
 2. Характеристика героїв твору
 3. Поезія напам’ять( зазначена в програмі самостійної роботи з літератури)
ІІ семестр

  С П І В Б Е С І Д А

    Українська література 9 клас

Співбесіда з української літератури в 9 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу.

http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/9-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf

Максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії літератури, про життя і творчість письменників, тексти програмних художніх творів), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, декламувати напам’ять).

Орієнтовні запитання до усної співбесіди з літератури

1.Пояснити значення літературознавчих термінів:

Послання,  гротеск, іронія, сарказм, сатира, контраст, умовність,ліричний герой, псалом, лірична медитація, перший україномовний історичний роман, роман, роман – хроніка, реалізм.

 1. Аналіз творів за схемою
  Автор Назва твору Рід  \ Жанр Головні герої Тема Ідея \ мотив( у поезії)
1 Тарас Григорович Шевченко 1«Катерина»

( 1839р Петербург)

 

Поему присвячено Василю Жуковському

На пам’ять 22 квітня  1838р., викупу з кріпацтва

Ліро-епос

Ліро-епічна соціально – побутова  поема з елементами романтичної поетики

Катерина, син Івась, москаль, батьки дівчини Зображення трагедії жінки – покритки і дитини – безбатченка в умовах тогочасного суспільства Виявлення  глибокого співчуття  до жінки – покритки; засудження  жорстокості, підступності, байдужості, бездушності, розбещеності  панів.

Проблематика

Моральних законів тогочасного суспільства, їхнього недотримання.

Честі , відповідальності  за свої вчинки.

Любові та страждання

Батьків і дітей

Краху ілюзій

 

 1. Знання коротких біографічних відомостей про письменника \ поета(до якого історико – мистецького періоду належить його творчість)
 2. Порівняльна характеристика героїв твору

5 Характеристика героя

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

 1. Дані про героя ( з якого твору; головний чи другорядний, центральний чи епізодичний).
 2. Портрет героя (якщо змінюється, то як?).
 3. Вчинки героя. Як вони розкривають його внутрішній світ?
 4. Мова героя.
 5. Додаткові художні відомості (деталі, описи тощо, які характеризують внутрішній світ героя, зміни, які з ним відбуваються).
 6. Ставлення автора до свого героя.
 7. Ваше ставлення до героя.

6 Поезія напам’ять( зазначена в програмі самостійної роботи з літератури)

ІІ семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська мова 11 клас

Співбесіда з української мови в 11 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу

http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/11-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0i%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ НА СПІВБЕСІДІ:

Тема :№3 

Стилістика складних речень Смислові відношення між частинами складних речень.

 Синоніміка: а) складносурядних і складнопідрядних речень; б) складних безсполучникових і складносурядних; в) складних безсполучникових і складнопідрядних; г)складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами; синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.

Правопис. Пунктограми в складному реченні. Пряма і непряма мова. Правопис. Пунктограми при прямій мові та діалозі.

Тема :№4  Лексикологія і фразеологія. Морфологічна будова слова. Написання слів з найуживанішими орфограмами. Написання слів з найуживанішими орфограмами. Частини мови. Слово, словосполучення, речення. Просте речення. Члени речення. Складне речення ( повторення). Система розділових знаків.

ОРІЄНТОВНІ  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА СПІВБЕСІДІ

1.Дієприкметниковий зворот  відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А Був сонячний день сповнений пташиного щебетання.     Б Теплом дихала настояна на травах земля.

В Обабіч стежки мерехтить самоцвітами вмита росою трава.    Г Я закоханий у красу життя.

2.Складнопідрядним є речення

А Вітру на морі не було, але шумів сильний прибій.

Б Я вірю, що добро і краса житимуть вічно.

В Не повернуть минулого ніколи: воно пройшло.

Г Зрідка  пробіжить тут заєць або спиниться на горі вовк.

3.Літеру  з  на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А ро..чин, ..формувати, бе..хребетний

Б бе..перешкодний, ро..колоти, ..тесати

В бе..порадний, ..повістити, ..читати

Г ро..галуження, бе..крилий, ..судомити

4.Вставне слово (словосполучення) треба виділити комою (комами) в реченні

А За морем тепліше, однак удома миліше.

Б Мовна поведінка народу без сумніву пов’язана з його загальною культурою, народними традиціями.

В Без тебе день здається роком, з тобою рік летить, як день.

Г Дружба потрібна нам для того, щоб утверджувати в людині і насамперед  у собі самому добро.

 1. Перебудуйте речення, замінивши підрядну частину дієприслівниковим зворотом. Поставте необхідні розділові знаки. У змаганнях ти обов’язково переможеш, коли докладатимеш усіх зусиль.

6.Укажіть ТРИ  правильні твердження з семи запропонованих.

 1. “Ходімо, – сказав він і спитав: Чого ж ти мовчиш?”- немає пунктуаційної помилки

2.Мабуть, почну писати, коли настане слушна мить – складнопідрядне з’ясувальне

 1. Я знаю мова мамина свята –у безсполучниковому реченні треба поставити двокрапку
 2. Відпочиваючи в Карпатах, черпаєш силу від дрімучих соснових лісів. – немає граматичної помилки в реченні
 3. Гамір умить стих пролунав дзвоник на урок –у безсполучниковому реченні треба поставити кому

6 Жевріючи, з’явилась над обрієм ранкова зоря. – дотримано правил уживання розділових знаків у простому реченні.

 1. 7. Речення Море так бадьоро хлюпає, що аж слухати любо є підрядним означальним
ІІ семестр

С П І В Б Е С І Д А

Українська мова 9 клас

Співбесіда з української мови в 9 класі передбачає перевірку освітнього рівня знань екстерна за програмою самостійної роботи, в якій зазначені теми та обсяг  навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстерн має відповісти на питання, які стосуються програмового матеріалу

http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/9-%D0%BA%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ НА СПІВБЕСІДІ:

Тема №3

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях . Основні види (продовження) складнопідрядних речень: з обставинними підрядними частинами (способу дії й ступеня, порівняння, місця, часу, причини, наслідку, мети, умови, допусту). Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки в безсполучникових реченнях.

Тема №4

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку Синтаксичний розбір речення. Правопис. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

Орфографія. Пунктуація

ОРІЄНТОВНІ  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА СПІВБЕСІДІ

1.Яке речення є безсполучниковим складним?

А Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині.

Б  Піди туди, куди серце кличе.

В Заспівали, застукали тяжкі краплини, спадаючи з листя на землю.

Г Уночі була гроза, а ранок видався ясний на диво.

2.Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку

А Дивлюсь я біла хмара криє синє небо.

Б Вечорами вже не співали під вербами дівчата не витинали гопака гармоністи.

В Підніми тільки очі угору знову станеш ти наче дитя.

Г Не тополю високую вітер нагинає дівчинонька одинока долю зневажає.

3.Складним реченням із різними видами зв’язку є

А Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю.

Б Десь, кажуть, є  гора, де не співають птиці.

В Пекучий день, щебечуть птиці, де яворів шумлять ряди.

Г Завмирає, змовкає моя злоточола діброва, і задумливі шати вже лежать на землі

4.Установіть відповідність між видами підрядних частин і реченнями.

1  обставинне причини А Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто плаває у задумливому мареві.
2 обставинне  порівняльне Б На морі ставало темно, тому що  з берега насувала важка чорна хмара.
3 обставинне способу дії, міри і ступеня В Усі проблеми світові забути хочеться на мить і слухать, як бджола дзумить.
4 обставинне наслідкове Г Вам, молодим, любить, горіти, як тільки вміє молодість одна.
Д На небі збиралися темні хмари, так що можна сподіватися дощу.