Без категорії

І семестр

СПІВБЕСІДА

Хімія 7 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 7 класу

 

слід знати

 

За темою Вступ

 • завдання та значення хімії як науки
 • історію розвитку хімії як науки (коротко)
 • правила безпечної роботи в хімічному кабінеті
 • правила безпечного використання речовин з урахуванням їхнього маркування

 

За темою Початкові хімічні поняття

 • основні поняття і терміни, а саме: молекула, атом, хімічний елемент, формульна одиниця
 • символи хімічних елементів (не менше 20) та їх назви
 • найпоширеніші хімічні елементи у природі
 • види і способи розділення сумішей
 • відмінності між хімічними й фізичними явищами
 • зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій
 • значення закону збереження маси речовини
 • явища, які супроводжують хімічні реакції

 

 

слід уміти

 

За темою Вступ

 • розрізняти речовини
 • називати лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії
 • пояснювати призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії

 

За темою    Початкові хімічні поняття

 • розрізняти фізичні тіла, речовини, матеріали; атоми і молекули
 • розрізняти фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи
 • складати план розділення сумішей
 • наводити приклади простих і складних речовин у природі та побуті
 • описувати якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами
 • складати формули бінарних сполук за валентністю
 • визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук
 • використовувати Періодичну систему хімічних елементів* для визначення відносної атомної маси елементів
 • обчислювати відносну молекулярну і формульну маси речовини за формулою речовини
 • обчислювати масову частку елемента у складній речовині та масу елемента за його масовою часткою
 • виводити молекулярну формулу за масовими частками елементів
 • розрізняти фізичні та хімічні явища
 • наводити приклади фізичних та хімічних явищ
 • складати рівняння хімічних реакцій
І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Геометрія 8 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Робочий зошит і ручку.
 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ

Геометрія /  авт. Єршова А. П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С. В. Вид-во «Ранок» https://www.ranok.com.ua/resources/Geometriya_8kl.pdf 

Підручник має  інтернет – підтримку, електронні матеріали на сайті http://interactive.ranok.com.ua/

 

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна  http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/8-геометрія.pdf

 

Підручник містить узагальнюючий матеріал для підготовки до тематичного оцінювання:

 • Стор. 88-94, на стор.40 та 87 – роботи для самоконтролю
 • Стор. 144-147, на стор 143 – робота для самоконтролю

 

Відповідаючи на теоретичні  запитання, учень повинен:

наводити приклади та пояснювати,що таке: чотирикутник ;опуклий і неопуклий  чотирикутник; елементи чотирикутника

формулювати: означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників;

центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції

ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників

теорему: Фалеса ; про суму кутів чотирикутника

класифікувати чотирикутники

зображувати та знаходити на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи

обґрунтовувати належність чотирикутника до певного виду

доводити: властивості й ознаки паралелограма ; властивості прямокутника, ромба, квадрата

застосовувати вивчені означення і властивості до розв`язування задач, зокрема практичного змісту.

наводити приклади  подібних трикутників

пояснювати зв`язок між рівністю і подібністю геометричних фігур

формулювати: теорему:про медіани трикутника; про властивість бісектриси трикутника;

означення подібних трикутників;

ознаки подібності трикутників;

узагальнену теорему Фалеса

зображувати та знаходити на малюнках подібні трикутники

обґрунтовувати подібність трикутників

застосовувати  вивчені означення й властивості до розв`язування задач, зокрема про знаходженні відстаней на місцевості

Перевірка засвоєного матеріалу на практиці, передбачає також розв’зання завдань.

Зразки завдань

 

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Алгебра 8 клас

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Робочий зошит і ручку.
 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ

Алгебра /  авт. Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л. Вид-во «Ранок»

https://www.ranok.com.ua/resources/Algebra_8kl.pdf 

підручник має  інтернет – підтримку, електронні матеріали на сайті http://interactive.ranok.com.ua/

 

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна  http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/8-алгебра.pdf

 

Підручник містить узагальнюючий матеріал для підготовки до тематичного оцінювання:

 • Стор. 45-46, на стор. 47 – робота для самоконтролю
 • Стор. 110-111, на стор 112 – робота для самоконтролю

 

Відповідаючи на теоретичні  запитання, учень повинен:

наводити приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; степеня із цілим показником

пояснювати: що таке стандартний вигляд числа;

як виконати скорочення дробу;

як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника

розпізнавати: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази

формулювати: властивості степеня з цілим показником; основну властивість дробу; правила додавання,віднімання дробів; означення степеня з нульовим показником;

степеня з цілим від`ємним показником

розв`язувати вправи,що  передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми,різниці дробів; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді

формулювати: правила множення,ділення дробів ; правила піднесення дробу до степеня; умову рівності дробу нулю

описувати: властивості функції у=к/х  за її графіком

розв`язувати  вправи,що  передбачають: знаходження добутку, частки дробів ;

тотожні перетворення раціональних виразів; розв`язування  рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; побудову графіка функції  y=к/х

Перевірка засвоєного матеріалу на практиці, передбачає також розв’зання завдань. 

Зразки завдань 

І семестр

Рекомендації щодо підготовки до співбесіди з географії у 7 класі

 

Співбесіда передбачає перевірку екстерна щодо вивченого і засвоєного матеріалу.

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна http://uis.org.ua/wp- content/uploads/2018/09/7-

%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1

%8F-.pdf

Робота із картами атласу для 7 класу значно допоможе в опануванні навчального матеріалу.

Під час співбесіди екстернові пропонуватиметься відповісти на питання або виконати завдання, які стосуються програмного матеріалу.

 

Наприклад, можливі такі запитання:

 

( на знання географічних термінів)

 1. Що таке крік?
 2. Що таке геоїд?
 3. Що таке льянос?
 4. Що таке поясний час?

 

( на знання причинно-наслідкових зв’язків)

 1. Чому Австралія є найпосушливішим материком планети? Які фактори на це вплинули?
 2. Поясніть чому на найвологішому материку світу – Південній Америці – утворилася найсухіша пустеля світу (вкажіть не менше двох причин). Що це за пустеля?
 3. Назвіть основні джерела забруднення навколишнього середовища. Які екологічні проблеми виникають внаслідок забруднення повітря? В чому полягає небезпека забруднення морів та океанів нафтою?
 4. Поясніть, як географічна широта впливає на формування клімату. Як змінюється клімат у помірному кліматичному поясі з віддаленістю від Атлантичного океану? Який влив на клімат Євразії здійснює рельєф?

 

На співбесіді можливі тестові завдання, наприклад:

 1. Яка природна зона найбільше поширена в Австралії?

А вічнозелених перемінно-вологих лісів           Б саван і рідколісь

В пустель і напівпустель                                     Г мішаних лісів

 

 1. Яка група становить більшість населення Австралії?

А англо-австралійці                                            Б австралійці-аборигени

В переселенці з Африки                                      Г переселенці з Океанії

 

 1. Прерії – це:

А північноамериканські степи;                            Б південноамериканські савани;

Б євразійські пустелі;                                           В австралійські твердолисті чагарники.

 

 1. Укажіть, яких лісів немає в материковій частині Євразії:

А широколистих;                                              Б вологих екваторіальних;

В перемінно-вологих;                                       Г вічнозелених твердолистих.

 

Також під час проведення співбесіди у 7 класі можуть вирішуватися задачі на визначення різниці в поясному часі, проводитися порівняння двох географічних об’єктів: природних зон, материків, річок тощо.

 

При проходженні співбесіди екстерн має максимально продемонструвати знання з відповідної теми (інформацію з теорії та картографії), набуті компетенції (вміти аналізувати й висловлювати власну думку, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки).

ІІ семестр

Літературне читання 4 клас

До співбесіди потрібно знати такі теми:

 

 • Що таке літературні жанри (вміти пояснити своїми словами).
 • Наводити приклади творів різних жанрів з пам’яті.
 • Що таке оповідання, повість, повість-казка, науково-художні оповідання?
 • Вміти переказувати зміст обраного вчителем твору близько до тексту.
 • Вміти формулювати запитання за змістом прочитаних творів.
 • Виконання завдань «Повтори і пригадай» (с. 113; 128; 152; 170).
 • Вміти складати план за допомогою розповідних речень або малюнковий до прочитаних творів.
 • О. Довженко «Зачарована Десна» . Чому повість має таку назву? Чому в назві Десна зачарована? Вміти пояснити, чому цей твір не просто повість, а кіноповість? Що в ньому особливого?
 • Опитування по творам з книги для літературного читання «Перлинка».

 

Потрібно вміти:

 

 • виразно читати учнем (ученицею) вивчених напам’ять творів;
 • аналізувати прочитаний літературний твір (уміння  встановлювати смислові, причиново-наслідкові зв’язки за змістом прочитаного твору (визначити риси характеру персонажів, пояснити мотиви їхніх вчинків);
 • усвідомлене, правильне читання тексту.

 

 

Вивчити напам’ять:

 • «Лісничиха» Олесь Донченко(опис дівчинки-кульбабки).
 • Грицько Бойко ( 1 вірш на вибір)
 • «Канікули» Анатолій Костецький.

Вірші

ІІ семестр

  Українська мова 4 клас

До співбесіди потрібно знати такі теми:

 • Числівник як частина мови.
 • Відмінкові форми окремих числівників.
 • Займенник як частина мови.
 • Відмінювання особових займенників.
 • Дієслово як частина мови.
 • Неозначена форма дієслова.
 • Змінювання дієслів за часами й числами.
 • Прислівник як частина мови.
 • Зв’язок прислівників з дієсловами.
 • Повторення вивченого.
 • Написання ЕСЕ, вивчених видів текстів.

Додатки

ІІ семестр

                    Природознавство 4 клас.

До співбесіди за ІІ семестр потрібно знати такі теми:

 

 • Назви природних зон України.
 • Природні умови та господарську діяльність рідного краю.
 • У чому цінність природи нашої Батьківщини?
 • Будова речовин. Їх різниця.
 • Різноманіття й краса тіл неживої та живої природи в нашому довкіллі.
 • Які почуття пробуджує природа?
 • Стани, в яких можуть перебувати тіла та речовини.
 • Будову та властивості твердих тіл, рідин і газів.
 • Застосування людиною різноманітних речовин у життєдіяльності.

Додатки

ІІ семестр

                          Математика 4 клас

До співбесіди за ІІ семестр потрібно знати такі теми:

 

 • Нумерацію багатоцифрових (трицифрових – шестицифрових) чисел.
 • Читання і записування багатоцифрових чисел.
 • Порівняння багатоцифрових чисел.
 • Клас. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч.
 • Обчислення площ геометричних фігур.
 • Одиниці вимірювання площі.
 • Одиниці вимірювання довжини.
 • Перетворення іменованих чисел.
 • Дії з іменованими числами.
 • Особливості прийому обчислення добутку, коли другий множник містить о (нуль) десятків.
 • Одиниці вимірювання маси.
 • Одиниці вимірювання часу. Століття.
 • Грошові одиниці.
 • Розв’язування рівнянь, виразів із змінними.
 • Дроби. Знаменник. Чисельник. Їх значення.
 • Порівняння дробів.
 • Знаходження дробу від числа.
 • Знаходження числа за величиною його дробу.
 • Плоскі та об’ємні геометричні фігури. Куб
 • Розв’язування задач різних типів.

Додатки

І семестр

Перелік орієнтовних питань з німецької мови у 11 класі 

Екстерн володіє словником та може висловити власну думку з наступних мовних тем:
● Я, моя сім’я, друзі (батьки і діти,  норми поведінки та спілкування, толерантне ставлення до оточуючих, дружба)
● Дозвілля (міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони, види міжнародних змагань, результати змагань)
● Мистецтво (художники та митці, культурні заходи, мистецтво в житті молоді)
● Мистецтво (кіно, театр, телебачення (фільми/ вистави/телепрограми), вплив мистецтва на естетичний розвиток людини, фестивалі, характеристика фільму / вистави / телепрограми)

Екстерн ознайомлений та може відтворювати усно та письмово наступні граматичні елементи:
● умовні форми Konjunktiv I i Konjunktiv II,
● підрядні речення часу зі сполучниками solange, seitdem, indem, bevor, während, nachdem, als i wenn
● підрядне речення наслідку зі сполучниками so dass, dass, als dass

І семестр

Перелік орієнтовних питань з німецької мови у 10 класі 

Екстерн володіє словником та може висловити власну думку з наступних мовних тем:
● Харчування (здорове харчування, національна кухня Німеччини та України, спорт та харчування)
● Я, моя сім’я, друзі (особистість, якості особистості, стосунки з товаришами, взаємодопомога)
● Шкільне життя (освіта в Україні та за кордоном, заклади освіти, сучасні професії)
● Дозвілля (друзі по листуванню, роль спорту в житті суспільства, спортивні події, обладнання для спорту/дозвілля)

Екстерн ознайомлений та може відтворювати усно та письмово наступні граматичні елементи:
● керування дієслів
● Дієприкметник Partizip I
● умовні підпядні речення з wenn i falls
● минулий час Plusquamperfekt