ІІ семестр

                                                           СПІВБЕСІДА

                                                           Хімія 7 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з  хімії  за 2-ий семестр  7 класу    слід знати

 

За темою   Кисень

 • склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря
 • сутність реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення
 • фізичні властивості кисню
 • хімічні властивості кисню
 • умови виникнення та припинення горіння, процесів горіння та повільного окиснення
 • способи добування і збирання кисню
 • застосування кисню
 • значення кисню в життєдіяльності організмів, озону в атмосфері, вплив діяльності людини на стан повітря
 • правила безпечного поводження з вогнем

 

За темою   Вода

 • склад молекули води
 • поширеність води у природі
 • фізичні властивості води
 • хімічні властивості води
 • значення розчинів у природі та житті людини, роль води в життєдіяльності організмів
 • вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень

 

слід уміти

 

За темою   Кисень

 • описувати колообіг і поширеність Оксигену в природі
 • наводити приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення
 • складати формули оксидів
 • розрізняти процеси горіння, повільного окиснення, дихання
 • описувати
 • складати рівняння реакцій добування кисню з гідроген пероксиду, взаємодії кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом
 • визначати наявність кисню дослідним шляхом

 

За темою    Вода

 • розрізняти розчинник і розчинену речовину
 • складати рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом
 • наводити приклади водних розчинів
 • розрізняти формули кислот і основ
 • виготовляти розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини
 • розпізнавати дослідним шляхом кислоти і луги
 • очищувати воду в домашніх умовах

обчислювати масову частку, масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води у розчині

Administrator