Оцінювання

Порядок оцінювання екстернів

Екстерн Державного ліцею  Міжнародної української школи (далі –  ліцею) є екстерном, який навчається за індивідуальним навчальним планом (далі – ІНП).

Екстерн самостійно опановує навчальний матеріал та готується до оцінювання  під керівництвом учителів  ліцею.

Навчальний рік, як правило, розпочинається 1 вересня.

ІНП створюється за навчальним планом ліцею на поточний навчальний рік.

Учителі Державного ліцею упорядковують програми самостійної роботи, складають контрольні роботи, консультують, оцінюють знання учнів, виставляють оцінки.

Оцінювання здобувачів освіти 5-8 та 10 класів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування (за межами України) і в Державному ліцеї  «Міжнародна українська школа», може здійснюватись за двобальною шкалою («зарах»/«не зарах»). У такому разі на початку навчального року або після зарахування до ліцею батьки/інші законні представники (один з них) подають заяву та інформаційну довідку, яка підтверджує навчання в країні перебування.  У довідці  повинна міститися така інформація:

–  ім’я та прізвище, дата народження учня (учениці);

– назва навчального закладу та період навчання учня (учениці) в ньому;

–   клас навчання;

–   перелік предметів;

–   дата видачі, печатка та підпис керівника закладу.

Довідка повинна мати офіційний переклад.

Після проходження оцінювання в закладі освіти країни перебування батьки/інші законні представники (один з них) (здебільшого відразу після завершення навчального року) повторно надають довідку із вищезазначеною інформацією, де обов’язково мають бути зазначені результати оцінювання.

З тих предметів, які діти не вивчали в школі  країни перебування (українська мова, українська література, історія України, географія, захист України, громадянська освіта тощо), проходять оцінювання в Державному ліцеї «Міжнародна українська школа».

Екстерни 1-4 та 9, 11 класів проходять оцінювання  з усіх предметів відповідно до навчального плану освітньої програми ліцею або здійснюють порівняння навчальних програм та переведення оцінок, отриманих в закордонних навчальних закладах країн перебування, у ДП «Інформаційно-іміджевий центр»  Міністерства освіти і науки України.

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок для екстернів, які проходять оцінювання за індивідуальним навчальним планом.

 

Порядок оцінювання передбачає наступні кроки:

  • Завантаження Програм самостійної роботи з навчальних предметів з сайту школи. Ознайомлення. Самостійне опрацювання навчального матеріалу.
  • Ознайомлення з інструкціями до ІНП, графіком проведення оцінювання призначення учителів в ІНП.
  • Консультування (проводиться за потреби за попередньо підготовленими запитаннями з певної теми). Консультація може бути проведена в усній (час проведення узгоджує учень з учителем) або в письмовій формі (учитель надсилає учню роз’яснення письмово).
  • Надсилання запиту на отримання роботи. Робота надсилається учням після опрацювання матеріалу.
  • Самостійне виконання контрольної роботи. Робота виконується протягом однієї доби та надсилається у відсканованому вигляді або у форматі Word (за погодженням з учителем).
  • Співбесіда проводиться за підсумками І та ІІ семестрів або за рік з метою виставлення оцінки.
  • Співбесіда передбачає, усне та/або письмове опитування з опрацьованого навчального матеріалу, перевірку набутих практичних навичок.

Ми користуємося програмами Skype, ZOOM, Viber, Google meet для спілкування оn-line. Можливе безпосереднє спілкування з учителем та очне виконання робіт у приміщенні школи.

Відхилення від запропонованого графіку виконання письмових робіт та проведення співбесід, який зазначено в ІНП, може призвести до ускладнення його виконання (ІНП складено, ураховуючи терміни відряджень, відпусток учителів та структуру навчального року).

У 4, 9, 11 класах учні мають обов’язково пройти Державну підсумкову атестацію (ДПА) для отримання документа про освіту. Порядок проведення ДПА здійснюється відповідно до наказу МОН і повідомляється окремо.

 

З усіх питань, пов’язаних з організацією самостійної роботи учня, звертайтеся до куратора, з питань вивчення предмета – до вчителя.

У разі, якщо учень не здійснює навчання більш ніж 6 місяців, він вважається таким, що вибув зі школи (підстава п. 8 Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу)

Результат оцінювання особистісних надбань здобувачів освіти 1 – 4 класів виражається  вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання здобувачів освіти у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою.

Оцінювання результатів навчання екстернів 5-11 класів здійснюється з використанням 12-бальної системи (шкали), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

Семестрова/річна оцінка екстернів, які проходять оцінювання за ІНП, складається у співвідношенні результатів контрольної роботи (25%) і результатів проходження співбесіди (75%), відповідно до таблиці, поданої в освітній програмі https://uis.org.ua/дiяльнiсть/

 

Річне оцінювання екстернів, які проходять підготовку до оцінювання в  освітніх центрах за кордоном, проводиться за  контрольними роботами і співбесідами (за потреби), підсумкова оцінка є, як правило, середнім арифметичним від цих результатів оцінювання.