І семестр

                                         10 клас географія

                                                1 семестр

Вступ. Загальна характеристика країн Європи. Країни Європи.

  1. Назвітьосновні економіко-географічні макрорегіони.

2.Пояснітьвплив глобалізації на розвиток сучасного світу.

3.Поясніть, з яких причин політична карта світупостійно змінюється.

4.Назвітьтериторії,  які  належать  Великій  Британії,  Франції,  США, Австралії, Нідерландам.

5.Чому та які невизнані держави та території існують насучасній політичній карті

світу?

6.Назвіть і коротко охарактеризуйте склад європейського регіону.

7.Назвітьсубрегіони Європи.
8. Оцініть економіко-географічне положення європейського регіону.

9.Знайдіть у складі європейськогорегіону країни, економіко-географічне

положення яких є найменш і найбільш вигідним. Обґрунтуйте свою думку.

10.Поясніть поняття «конфліктонебезпечні регіони». Назвіть причини їхнього існування в межах Європи. Підготуйте додаткову інформацію про один з них.

11.Назвіть і знайдіть на політичній карті Європи республіки й монархії, унітарніта

федеративні держави.

12.Поясніть, чому процеси інтеграції дають позитивні результати для розвиткукраїн, на

відміну від дезінтеграційних процесів.

13.Поясніть, що таке Шенгенська зона, у чому полягають її переваги для країн регіону.

14.Використовуючи додаткові джерела інформації, розкажіть про діяльність і мету

створення НАТ.

15.Поясніть причини заощадливості країн Європи щодо використання наявних і пошуку нових

джерел ресурсів.

16.Які саме умови та ресурси сприяли розвитку в регіоніпотужного сільськогосподарського виробництва?

17.Назвітькраїни регіону, які мають найбільш потужний природоресурсний

потенціал.

18. Назвіть особливості демографічних процесів, які характернідля населеннярегіону.

19.Оцініть перспективи країн Європи щодо забезпеченості трудовими ресурсами на

найближчі 10–15 років.

20.Поясніть зв’язок між рівнем економічного розвитку та тривалістю життя населення на

прикладі країн регіону.

21.Використовуючи додаткові географічні джерела, охарактеризуйте релігійний склад

населення країн Європи

22.Охарактеризуйте та порівняйте урбанізаційні процеси в країнах Західної та Східної Європи.
23. Поясніть, чому для країн Європи притаманний процес рурбанізації.

24.Знайдіть на карті світові міста в Європі. Охарактеризуйте їхнє значення для регіону та світу.

25.За допомогою додаткових джерел розкажіть про хвороби, якіналежать до урбанізаційних.

26.Проаналізуйте агрокліматичні ресурси й особливості спеціалізації сільського господарства

країн Північної та Південної Європи.

27.Поясніть чинники розвитку лісової та деревообробної промисловості в Європі.
28. Яка зайнятість населення Європи в сільському господарстві?

29.Поясніть, що таке реіндустріалізація. Визначте сфери господарства України для впровадження цього процесу. Поясніть, який економічний ефект може мати українська економіка та

суспільство від реіндустріалізації. Досвід яких країн Європи можна при цьому використати?

30.Назвіть причини розвитку практично всіх напрямів машинобудування в найбільш

розвинених країнах регіону та причини вузької спеціалізації промислового виробництва

економічно розвинених невеликих країн Європи.

31.Назвіть причини нерівномірності економічного розвитку країн Європи на прикладі

розвитку хімічної та фармацевтичної промисловості регіону.

32.Назвіть країни, де третиннийсектор економіки найбільше розвинений.

33.У яких країнах Європи розташовані найбільші морські порти й аеропорти?

Столиці яких європейських країн зв’язують міжнародні транспортні коридори регіону.

34.Поясніть причини нерівномірності економічного розвитку третинного сектора

економіки країн і субрегіонів Європи.

35.Спрогнозуйте позитивні ознаки та ризики вступу України до ЄС на прикладі

розвитку торговельних відносин країни.

36.Назвіть домінуючі складники первинного, вторинного та третинного секторів

економіки Німеччини.
37. Наведіть приклади промислових виробництв і послуг, що визначають міжнародну спеціалізацію Німеччини.

38.Обґрунтуйте особливості структури експорту й імпорту товарів і послуг Німеччини.

39.Зробіть висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих

районів у межах країни.

40. Охарактеризуйте домінуючі складники первинного, вторинного та третинного секторів

економіки Франції.

41.Назвітьнайбільші міста, промислові райони, морські порти, аеропорти, фінансові,

наукові, освітні центри й осередки туризму Франції.

42.Поясніть особливості спеціалізації сільського господарства та причини його високого

рівня розвитку у Франції.

43.Поясніть, чому мінерально-сировинна база Великобританіїє виснаженою.

44.Охарактеризуйте зміни, які відбуваються в структуріекономіки Великобританії.

45.За повідомленнями в засобах масової інформації розкажіть, які зміни

відбуваються в країні  після «Brexit» у червні 2016 р.

46. Охарактеризуйтеперевагита недоліки географічного положення Італії.

47.За допомогою статистичних даних підручника та географічногоатласу назвіть основні

показники, які визначають місце Італії в регіоні та світі.

48Знайдіть на карті найбільші міста країни, промислові райони, найбільші морські

порти, фінансові, наукові, освітні центри й осередки туризму.

49.Складіть та обґрунтуйте картосхему просторової організації економіки Італії.

50. Проаналізуйтепричини нестачітрудових ресурсів у Польщі.

51.Аргументуйте й порівняйте причини утворення польської та української діаспор.

52.Назвіть сектори економіки Польщі, які традиційно потужні й розвиваються прискореними темпами.

53.За допомогою карт атласу охарактеризуйте розміщенняв Польщі найбільших

промислових центрів і транспортних магістралей.

54.Які, на вашу думку, перспективи розвитку має польська економіка?

55.Поясніть місце та роль Білорусі в міжнародному поділі праці. Укажіть перспективи розвитку господарства країни.

56.Назвіть продукцію, яку Білорусь постачає на ринки Європи. Поясніть особливості структури експортуй імпорту країни.Аргументуйте відповідь.

57.Оцініть природно-ресурсний потенціал Росії за допомогою різних джерел.
58. Назвіть  основні показники, які визначають місце країни в регіоні та світі.

59.Оцінітьступінь заселеності й освоєності території Росії.

60.Назвіть найбільші проблеми й оцініть перспективи розвитку економіки країни.

61.Проаналізуйте особливості структури експорту й імпорту країнита порівняйте її з іншими

країнами Європи.

Administrator