Порядок оцінювання в МУШ

Courses Info

                                                                                                                                          Порядок оцінювання екстернів
Учень Міжнародної української школи (далі – МУШ) є екстерном, який навчається за індивідуальним навчальним планом (далі – ІНП).
Екстерн самостійно опановує навчальний матеріал та готується до оцінювання під керівництвом учителів МУШ.
Навчальний рік, як правило, розпочинається 1 жовтня.
ІНП створюється за державними програмами України, Індивідуальним навчальним планом МУШ на поточний навчальний рік, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
Учителі МУШ упорядковують програми для самостійної роботи, складають контрольні роботи, консультують, оцінюють знання учнів, виставляють оцінки.
Порядок оцінювання передбачає наступні кроки:
Завантаження Програм самостійної роботи з навчальних предметів з сайту школи. Ознайомлення. Самостійне опрацювання навчального матеріалу.
Ознайомлення з інструкціями до ІНП, графіком проведення оцінювання призначення учителів в ІНП.
Консультування ( проводиться за потреби за попередньо підготовленими запитаннями з певної теми). Консультація може бути проведена в усній (час проведення узгоджує учень з учителем) або в письмовій формі (учитель надсилає учню роз’яснення письмово).
Надсилання запиту на отримання роботи. Робота надсилається учням після опрацювання матеріалу.
Самостійне виконання контрольної роботи. Робота виконується протягом однієї доби та надсилається у відсканованому вигляді або у форматі Word (за погодженням з учителем).
Співбесіда проводиться за підсумками І та ІІ семестрів з метою виставлення оцінки.
Співбесіда передбачає, усне та письмове опитування з опрацьованого навчального матеріалу, перевірку набутих практичних навичок.
Ми користуємося програмою Skype для спілкування оn-line. Можливе безпосереднє спілкування з учителем та очне виконання робіт у приміщенні школи.
Відхилення від запропонованого графіку виконання письмових робіт та проведення співбесід, який зазначено в ІНП, може призвести до ускладнення його виконання (ІНП складено, ураховуючи терміни відряджень, відпусток учителів та структуру навчального року).
У 4, 9, 11 класах учні мають обов’язково пройти Державну підсумкову атестацію (ДПА) для отримання документа про освіту. Порядок проведення ДПА здійснюється відповідно до наказу МОН і повідомляється окремо.
У разі наявності міжнародних угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про загальну середню освіту, навчальні досягнення, отримані в навчальному закладі країні перебування, мають бути переведені зі шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти країни перебування в 12-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти України. Процедура переведення навчальних досягнень здійснюється Інформаційно-іміджевим центром Міністерства освіти і науки України. Якщо ви хочете скористатись цією можливістю, необхідно написати заяву-прохання про визнання навчальних досягнень з відповідних предметів на початку навчального року Оригінал документа, отриманого в Інформаційно-іміджевому центрі Міністерства освіти і науки України, просимо надати до 10 липня 2020 р.
З предметів, які відповідно до Індивідуального навчального плану МУШ не вивчалися в навчальному закладі країни отримання документа про освіту, учні проходять оцінювання в МУШ.
З усіх питань, пов’язаних з організацією самостійної роботи учня, звертайтеся до куратора, з питань вивчення предмета – до вчителя.
У разі, якщо учень не здійснює навчання більш ніж 6 місяців, він вважається таким, що вибув зі школи (підстава п. 8 Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу) .