Без категорії

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Алгебра 9 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Робочий зошит і ручку.
 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ

«Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

(авт. Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л.)

https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKMDdrLWx6YldYc1U

Підручник має інтернет – підтримку, електронні матеріали на сайті http://interactive.ranok.com.ua/

 

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна

 http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/9-алгебра.pdf

 

Підручник містить узагальнюючий матеріал для підготовки до тематичного оцінювання:

 • Стор. 54 на стор. 55 – робота для самоконтролю
 • Стор. 94-95, на стор 96 – робота для самоконтролю
 • Стор. 143-145, на стор 146 – робота для самоконтролю
 • Стор. 176, на стор 178 – робота для самоконтролю
 • Стор. 208-209, на стор 210 – робота для самоконтролю

 

Відповідаючи на теоретичні  запитання, учень має: 

наводити приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює: ·  властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує  розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною.

наводить приклади квадратичної функції; обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а; f (x) →f (x); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x);

застосовує алгоритм побудови графіка квадратичної функції; характеризує функцію за її графіком

 

розв’язує вправи, що передбачають:

 • побудову графіка квадратичної функції;
 • розв’язування квадратних нерівностей;
 • знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня;
 • складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

 

Перевірка засвоєного матеріалу на практиці, передбачає також розв’зання завдань.

Зразки завдань 

 

Бажаємо успіхів.

Чекаємо на співбесіді.

І семестр

Готуємось до співбесіди з біології

Готуючись до співбесіди необхідно опрацювати навчальні теми за підручником:

Біологія і екологія
Остапченко Л.І., Балан П.Г., Компанець Т.А., Рушковський С.Р.
«Біологія і екологія (рівень стандарту)»
підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Тема1: Вступ.

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Які основні біологічні науки ви знаєте? Чому сучасні біологічні дослідження неможливі без застосування математичних методів? Які науки досліджують питання збереження та поліпшення здоров’я людини? Як біологія та екологія взаємодіють з іншими

науками ? Яке значення має екологізація сучасної науки та практичної діяльності людини?

Чим можна пояснити різноманітність рівнів організації живої матерії? У чому полягає взаємозв’язок різних рівнів організації живої матерії? Наведіть приклади біологічних систем, які перебувають на різних рівнях організації: від молекулярного до біосферного. Що спільного та відмінного між окремими екосистемами та біосферою як глобальною екосистемою нашої планети?

Чому для біологічних систем важливе значення має їхня

здатність до формування адаптацій? Чому існування біологічних систем різного рівня організації неможливе без підтримання гомеостазу? Чому біологічні системи належать до відкритих? Спробуйте довести, що екосистеми є відкритими системами.  Яка роль подразливості в забезпеченні нормального існування організмів? Чому без спадкової мінливості еволюція живої матерії була б неможливою?

Що мають на увазі під екологізацією всіх сфер життя людини?

Що таке сталий (збалансований) розвиток? Які цілі потрібно реалізувати для забезпечення сталого розвитку? Яке значення досліджень у галузі біології та екології для існування сучасного людського суспільства?

Тема 2: Біорізноманіття

Схарактеризуйте біорізноманіття нашої планети. Які основні групи біологічних систем воно охоплює? Назвіть основні галузі систематики. Які їхні основні завдання? У чому заслуга К. Ліннея у становленні систематики як науки? У чому полягає принцип

подвійних назв видів, які впровадив у науку К. Лінней? Яку назву виду вважають науковою? Чому?

Які системи організмів називають штучними, а які – природними (філогенетичними)? Який еволюційний процес лежить в основі виникнення сучасного біорізноманіття? Чому сучасна систематика ґрунтується на виділенні монофілетичних груп? На яких по-

ложеннях базується сучасна філогенетична систематика? Що таке адаптивна радіація? Яке її значення для зростання біорізноманіття нашої планети?

Яке сучасне визначення виду? Які критерії виду ви знаєте? Які критерії відіграють провідну роль у встановленні видової належності? Чому? Що таке концепція виду? На яких положеннях базується біологічна концепція виду?

Яке сучасне визначення виду? Які критерії виду ви знаєте? Які критерії відіграють провідну роль у встановленні видової належності? Чому? Що таке концепція виду? На яких положеннях базується біологічна концепція виду?

Які особливості будови простих і складних вірусів? Чим молекули нуклеїнових кислот вірусів відрізняються від молекул нуклеїнових кислот прокаріотів та еукаріотів? Чим самозбирання вірусних частинок відрізняється від розмноження клітин?

Як віруси заражають рослини? Які особливості розмноження вірусів рослин? Які особливості розмноження бактеріофагів? Які особливості будови та життєвого циклу вірусу імунодефіциту людини?

До яких доменів зараховують різні групи організмів? Що характеризує археїв? Які особливості організації спадкового матеріалу археїв? Чим бактерії відрізняються від археїв? Які особливості притаманні ціанобактеріям? Схарактеризуйте особли-

вості організації актиноміцетів і мікоплазм.

Які особливості процесів фотосинтезу у прокаріотів? Які групи прокаріотів здатні до хемосинтезу? Як людина може використовувати хемосинтезуючі бактерії? Як розмножуються прокаріоти? Завдяки яким процесам може врізноманіт нюватися спадковий матеріал прокаріотів? Як прокаріоти можуть переживати періоди несприятливих умов? Які групи прокаріотів здатні фіксувати атмосферний азот?

Чому філогенетична система організмів має відображати хід їхньої еволюції? Чому вчені були змушені переглянути систему еукаріотичних організмів? Чому біохімічні та

молекулярно-генетичні дослідження часто відіграють вирішальну роль у сучасній систематиці організмів? Які є сучасні способи відображення родинних зв’язків між різними групами організмів?

Чому біохімічні та молекулярно-генетичні дослідження часто відіграють вирішальну роль у сучасній систематиці організмів? Чим характеризуються представники царства Амебозої? Чому царство Задньоджгутикові має таку назву? Які групи еукаріотів

належать до цього царства? Які ознаки характеризують царство Архепластиди? Чому царство Екскавати дістало таку назву? Які групи еукаріотів зараховують до цього царства? Розшифруйте назву царства САР.

Тема 3: Обмін речовин і перетворення енергії

Чим стандартні амінокислоти відрізняються від тих, які не трапляються у складі білків? Що спільного та відмінного в будові та функціях глобулярних і фібрилярних білків? Чому противірусні ліки створюють на основі інтерферонів, а не імуноглобулінів?

Чому без участі ферментів перебіг біохімічних реакцій у клітинах та організмах неможливий? Чим пояснюється специфічність ферментів?

Які вуглеводи належать до простих, а які – до складних? Що спільного та відмінного у фізико-хімічних властивостях і функціях вуглеводів і ліпідів? Які функції виконують ліпіди, що відкладаються про запас? Чому бура жирова тканина в новонароджених розвинена краще, ніж у дорослих? Які функції метаболічної води?

Які особливості будови нуклеїнових кислот?

Які є типи нуклеїнових кислот? Сформулюйте правила Чаргаффа. Які ви знаєте види РНК? У яких процесах, що відбуваються в

клітині, беруть участь молекули РНК? Яка будова та функції молекул мРНК? Як будова тРНК пов’язана з її функціями?  Які функції молекул рРНК? Що таке рибозими? Які їхні функції?

Чому біологічні системи завжди відкриті? У чому полягає зв’язок між процесами асиміляції та дисиміляції? Що спільного та відмінного між автотрофами, гетеротрофами

та міксотрофами? 4. Чому молекули АТФ вважають універсальними акумуляторами енергії в клітині? Що таке фосфорилювання? Яке його біологічне значення?

Які основні етапи енергетичного обміну? Які організми належать до аеробних та анаеробних? Яке біологічне значення підготовчого та безкисневого етапів енергетичного обміну? У чому суть процесу бродіння? Де відбувається кисневий етап енергетичного обміну?

У чому полягає суть циклу Кребса? Що таке АТФ-синтетаза і які її

функції?

Чим відрізняється утворення вуглеводів у клітинах автотрофів і гетеротрофів? Які процеси відбуваються у світлозалежну фазу фотосинтезу? Які умови потрібні для здійснення світлонезалежної фази фотосинтезу? Яке біологічне значення процесу хемосинтезу?

Як синтезуються молекули ДНК? Як синтезуються молекули РНК? Чим відрізняються процеси біосинтезу молекул ДНК і РНК? Яка роль ферментів у процесах біологічного синтезу молекул нуклеїнових кислот? Що таке реакції матричного синтезу? Яке

їхнє біологічне значення?

Яка роль молекул ДНК і різних типів РНК у біосинтезі білків? Що таке генетичний код і які його властивості? Які основні етапи процесу біосинтезу білків? Яка будова рибосом? Яку роль відіграють рибосоми в процесі біосинтезу білків? Яке біологічне

значення того, що на молекулі мРНК одночасно розміщуються не одна, а декілька (до 20) рибосом?

Як регулюються процеси метаболізму в організмі людини? Який є зв’язок між нервовою та гуморальною регуляцією процесів метаболізму? Які групи біологічно активних речовин мають регуляторний вплив на організм людини? Чому за нестачі чи від-

сутності певних вітамінів в організмі людини спостерігають порушення обміну речовин?

Як регулюються процеси метаболізму в організмі людини? Який є зв’язок між нервовою та гуморальною регуляцією процесів метаболізму? Які групи біологічно активних речовин мають регуляторний вплив на організм людини? Чому за нестачі чи від-

сутності певних вітамінів в організмі людини спостерігають порушення обміну речовин?

Які наслідки для організму може мати білкове голодування? Який зв’язок між обміном білків, жирів і вуглеводів в організмі людини? Які харчові добавки є найнебезпечнішими для організму людини? У чому полягає негативний вплив токсичних речовин на

метаболізм?

І семестр

 Співбесіда

Готуємось до співбесіди з біології

Готуючись до співбесіди необхідно опрацювати навчальні теми за підручником:

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

Тема1: Вступ.

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Хто і коли запропонував термін біологія?

Які основні біологічні науки ви знаєте?

З якими іншими науками взаємодіє біологія?

Які ви знаєте рівні організації живої матерії? Які процеси відбуваються на кожному рівня?

Охарактеризуйте методи біологічних досліджень.

Значення біології у житті людини (наведіть три твердження).

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

сторінка 10 Тести на закріплення знань.

Запитання з відкритою відповіддю.

Тема 2: Хімічний склад клітини

Яка будова молекули води?

Які властивості води як основи внутрішнього середовища живих істот?

 

Які сполуки належать до гідрофільних, а які – до гідрофобних?

Що таке органічні речовини?

Чим органічні сполуки відрізняються від неорганічних?

Які ви знаєте основні класи неорганічних сполук?

 

Що таке ліпіди? Які основні групи ліпідів ви знаєте? Які властивості та функції ліпідів у живих організмах?

 

Що таке вуглеводи? Які основні класи вуглеводів ви знаєте? Які властивості та функції вуглеводів у живих організмах?

 

Що таке білки? Що таке амінокислоти? Охарактеризуйте рівні просторової організації білків. Які властивості притаманні білкам?  Охарактеризуйте функції білків.

 

Що таке нуклеїнові кислоти? Які є типи нуклеїнових кислот? Охарактеризуйте особливості будови та функцій рибонуклеїнових кислот.

Охарактеризуйте особливості будови, функцій та властивостей дезоксирибонуклеїнових кислот.

 

Що таке метаболізм, пластичний та метаболічний обмін?

Які організми називаються автотрофами, гетеротрофами та міксотрофами?

 

Яка структура молекули АТФ? У чому полягає роль АТФ у перетворені енергії в клітині?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

сторінки 34 – 35 Тести на закріплення знань.

Запитання з відкритою відповіддю.

Тема 3: Структура клітини

Що таке клітина? За допомогою яких методів вивчають клітини?

Яка роль цитологічних методів у діагностиці різних

захворювань?

 

З яких сполук складаються біологічні мембрани? Що собою

становить рідинно-мозаїчна модель будови біологічних мембран?

Які основні функції плазматичної мембрани? Як відбувається

транспорт речовин через плазматичну мембрану? Що спільного

та відмінного між процесами фагоцитозу і піноцитозу? Завдяки

чому плазматична мембрана здійснює захисну функцію? Що

входить до складу клітинної оболонки рослин і грибів? Які її

функції? Що таке глікокалікс? Які його функції?

 

Що таке цитоплазма? Який склад і функції цитозолю? Яка

будова рибосом? Які їхні функції? Де і як утворюються рибосо-

ми? Органели руху одноклітинних.

 

Структура еукаріотичної клітини: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі, мітохондрії, пластиди (особливості будови та функцій).

 

Ядро. Із чого складається поверхневий апарат ядра? Яка будова

ядерної пори? Які її функції? Що собою становить матрикс ядра? Що таке хроматин? Які будова та функції ядерець?

Що ви знаєте про функції ядра в клітині? Що таке каріотип?

Чим він характеризується?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

сторінки 61 – 62 Тести на закріплення знань.

Тема 4: Принципи функціонування клітини

Що таке пластичний та енергетичний обмін? Яке значення АТФ

у процесах енергетичного обміну? Який зв’язок існує між

процесами асиміляції та дисиміляції?

 

Які процеси називають «клітинним диханням»? Схарактеризуйте підготовчий етап енергетичного обміну. Які процеси відбуваються під час безкисневого етапу енергетичного обміну? Яке значення

процесів безкисневого етапу енергетичного обміну для

забезпечення організму енергією? Які процеси відбуваються під час кисневого етапу енергетичного обміну? Які умови здійснення кисневого етапу енергетичного обміну? Що таке дихальний ланцюг? Яка його роль у процесах кисневого етапу енергетичного обміну? Скільки молекул АТФ синтезується під час кисневого етапу енергетичного обміну? Скільки загалом молекул АТФ синтезується під час безкисневого та кисневого етапів енергетичного обміну?

 

Які біохімічні особливості процесів пластичного обміну? Сха-

рактеризуйте процес фотосинтезу. Які фази виділяють у процесі

фотосинтезу? Що таке фотосистема та її реакційний центр? Які

процеси відбуваються у світлову фазу фотосинтезу? Що спільно-

го між світловою фазою фотосинтезу та енергетичним обміном?

Які процеси відбуваються під час темнової фази фотосинтезу?

Які умови потрібні для здійснення темнової фази фотосинтезу?

Чому процеси темнової фази належать до реакцій пластичного

обміну? Чому без зелених рослин існування біосфери стало б

неможливим?

 

Що таке хемосинтез? Що спільного та відмінного

між фототрофними та хемотрофними організмами? Які організми

здатні до хемосинтезу? Яке біологічне значення процесу хемо-

синтезу?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

сторінки 77 – 78 Тести на закріплення знань.

Запитання з відкритою відповіддю.

Тема 5: Збереження та реалізація спадкової інформації

Що таке спадковість? Що таке ген і генотип? Які є типи генів?

Яка будова структурних генів еукаріотів? Поясніть сутність

поняття «ознака» та її варіанти. Які гени називають алельними?

Яка роль ДНК у кодуванні генетичної інформації? Як відбува-

ється реплікація молекул ДНК? Як відбувається репарація моле-

кул ДНК? Що таке генетичний код і які його властивості? Яке

біологічне значення того факту, що більшість амінокислот, які вхо-

дять до складу білків, закодовані не одним, а декількома триплета-

ми? Що таке реакції матричного синтезу? Яке їхнє біологічне зна-

чення?

 

Яка роль молекул ДНК у біосинтезі білків? Які основні етапи

процесу біосинтезу білків? Яку роль відіграють рибосоми в про-

цесі біосинтезу білків? Як генетична інформація, закодована в

молекулі ДНК, реалізується під час синтезу білкової молекули?

Яке біологічне значення того, що на молекулі мРНК одночасно

перебуває не одна, а декілька (до 20) рибосом?

 

З яких періодів складається клітинний цикл? Що таке інтерфа-

за? Яке її значення для існування клітини? Що таке мітоз? З яких

фаз він складається? Які події відбуваються під час профази?

Чим характеризується метафаза? Що відбувається під час

анафази? Охарактеризуйте події телофази. 8. Завдяки чому

дочірні клітини під час мітозу отримують ідентичну спадкову інформацію? У чому полягає біологічне значення мітозу?

Зі скількох поділів складається процес мейозу? Що таке

кон’югація гомологічних хромосом і кросинговер? Чому мейоз

сприяє збільшенню спадкової мінливості організмів? Яке біоло-

гічне значення мейозу? Що спільного та відмінного між процеса-

ми мейозу та мітозу?

 

Яке біологічне значення процесу розмноження? Які форми

нестатевого розмноження ви знаєте? Чим характеризується веге-

тативне розмноження? У чому полягає суть поліембріонії? Яке

біологічне значення нестатевого розмноження? У чому полягає

особливість статевого процесу? У яких формах він може відбувати-

ся? Чим характеризується будова жіночих статевих клітин

птахів? Яка будова чоловічих статевих клітин у ссавців? Які

виділяють стадії гаметогенезу? Чим відрізняються процеси фор-

мування жіночих і чоловічих статевих клітин у ссавців?

 

Які організми називають гермафродитами? У чому полягає біо-

логічне значення гермафродитизму? Яке біологічне значення за-

пліднення? Які форми запліднення відомі у тварин? Обґрунтуйте

переваги внутрішнього запліднення над зовнішнім. Які процеси

відбуваються під час проникнення сперматозоїда до яйцеклітини?

Яке значення подвійного запліднення в покритонасінних рослин?

У чому полягають суть і біологічне значення партеногенезу?

 

Дайте визначення поняття «онтогенез». Які виділяють періоди

онтогенезу? Що таке дроблення? Яка будова бластули? Яка

будова гаструли? Як утворюється внутрішній зародковий листок – мезодерма? Що таке гістогенез та органогенез?

 

Чим характеризується прямий розвиток? Що таке ембріоніза-

ція розвитку і яке її біологічне значення? Які функції, важливі для

процвітання виду, виконують личинкові фази розвитку? Які жит-

тєві цикли називають простими та складними? Які варіанти чер-

гування поколінь відомі в складних життєвих циклах тварин і рос-

лин?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. для 9-го кл. загальнооосвіт. навч. закл.  /  Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук.  –  Київ  :  Генеза, 2017.

сторінки 111 – 112 Тести на закріплення знань.

Запитання з відкритою відповіддю.

І семестр

Готуємось до співбесіди з біології

Готуючись до співбесіди необхідно опрацювати навчальні теми за підручником:

Біологія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

Тема1: Вступ.

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Які науки вивчають організм людини? Розкрийте суть поняття «здоров’я людини». Як чинники довкілля впливають на стан здоров’я людини? Які можливі причини порушення здоров’я людини? Які умови збереження та поліпшення здоров’я? Поясніть, як можна зміцнювати своє здоров’я.

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінка 25 Самоконтроль знань з теми.

Тема 2: Організм людини як біологічна система.

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Що таке біологічна система? Які її властивості? Якими є рівні організації біологічних систем? У чому полягає саморегуляція біологічних систем? На якому рівні організації перебуває організм людини?

 

Клітина. Які функції лізосом у клітині? Яка роль неорганічних та органічних речовин у клітині?

 

Тканина. Які функції епітеліальних тканин?

Які тканини внутрішнього середовища ви знаєте? Які їхні функції? Які тканини належать до скелетних? Які їхні функції? Які ви знаєте м’язові тканини? У чому полягає особливість нервової тканини? Який її склад?

Орган. Які органи належать до внутрішніх? Що таке фізіологічні системи?  Які фізіологічні системи людини ви знаєте? Які їхні функції? Які є регуляторні системи організму? Чим відрізняються між собою гуморальна й нервова регуляція? Що таке функціональні системи? Наведіть приклади.

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінка 25 Самоконтроль знань з теми.

Тема 3: Опора та рух

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Яке значення опорно-рухової системи людини? Які особливості будови кісткової тканини? Що надає кісткам твердості й міцності?  Що собою становить хрящова тканина? Який хімічний склад кісток? Яку роль у кістках виконують органічні та неорганічні сполуки? Яку речовину кісток називають компактною, а яку – губчастою?

 

Які типи кісток ви знаєте? Як з’єднані між собою кістки у скелеті людини? Які види безперервного з’єднання кісток ви знаєте? Яка будова суглобів?

 

На які відділи поділяють скелет людини? З яких кісток вони складаються? Яку будову має хребет і яке його значення? Які кістки утворюють грудну клітку? Які її функції? Які особливості будови пояса верхніх кінцівок? З яких кісток складається скелет верхньої вільної кінцівки? Яка будова тазових кісток? Які їхні функції? Які особливості будови скелета нижньої вільної кінцівки?

 

Яка будова скелетних м’язів? Які функції виконують скелетні м’язи в організмі людини? На які групи поділяють скелетні м’язи за формою? На які групи поділяють скелетні м’язи за функціями? Що таке м’язи-синергісти та антагоністи? Які групи м’язів тіла людини за розташуванням ви знаєте?

 

Які ви знаєте фізичні властивості м’язів? Що таке напруження та сила скорочення м’яза? Від чого залежить сила скорочення м’язів?  Як визначити роботу м’язів? Чим відрізняється статична робота від динамічної? Яке біологічне значення чергування скорочення та розслаблення м’язів? Що таке витривалість м’яза? Що таке втома м’язів і які її причини?

 

Які причини ушкодження опорно-рухової системи людини? Що таке травма? Які ознаки вивиху та розтягу? Яку першу допомогу надають у разі цих травм? Які бувають переломи кісток? Яку допомогу треба надати в разі перелому кісток? Яка перша допомога в разі перелому хребта?

 

Які вікові зміни відбуваються в опорно-руховій системі людини? Що таке постава? Які ознаки правильної та неправильної постави? Назвіть правила запобігання порушенням постави. Які умови нормального формування опорно-рухової системи людини? Чому і як плоскостопість впливає на організм? Як гіподинамія впливає на розвиток опорно-рухової системи і діяльність внутрішніх органів?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінки 168 – 169 Самоконтроль знань з теми.

Тема 4:  Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Що таке обмін речовин? З яких процесів складається обмін речовин?

Для чого потрібні запаси енергії в організмі людини? Що таке ферменти? Яка їхня роль в обміні речовин? Що собою становлять процеси дисиміляції? Яка роль процесів асиміляції в забезпеченні метаболізму?

 

Що таке харчові продукти? Якими можуть бути їхні компоненти? Чому харчові продукти не тільки забезпечують наш організм енергією, а й необхідні для росту? Що мають на увазі під харчовою цінністю та харчовою якістю продуктів? Що таке харчові добавки? Для чого їх використовують?

 

Що таке енергетичний баланс організму? Поясніть, на що

витрачається енергія, коли людина просто спокійно лежить. Що треба враховувати, аби правильно скласти добовий харчовий раціон? Чим характеризуються харчові продукти рослинного та тваринного походження? Чому відсутність білків у їжі порушує нормальне функціонування організму людини? Чому як надмірне, так і недостатнє харчування призводять до розвитку захворювань?

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінки 38 – 39 Самоконтроль знань з теми.

Тема 5: Травлення

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Яку роль відіграє травна система в обміні речовин? Що таке травлення? Яка функція ферментів у процесах травлення? З яких органів складається травна система людини? Які функції травної системи? Які методи дослідження органів травлення ви знаєте?

 

Як побудована ротова порожнина? Які функції вона виконує? На які групи поділяють зуби людини? Які їхні функції? Яку будову мають зуби людини? Які функції язика? Який хімічний склад слини і яка її роль у процесах травлення? Як відбувається ковтання? Які механізми запобігають потраплянню їжі в дихальні шляхи під час ковтання? Яка будова шлунка? Який склад шлункового соку? Як здійснюється травлення у шлунку?

 

З яких частин складається тонкий кишечник? Які функції здійснює тонкий кишечник? Які сполуки перетравлюються у тонкому кишечнику? Яка роль підшлункової залози у процесах травлення?  Які функції печінки? Яка роль жовчі, підшлункового та кишкового соку у травленні? Які речовини всмоктуються в тонкому кишечнику? Яка будова та функції ворсинок кишечнику? З яких частин складається товстий кишечник? Які функції товстого кишечнику? Які речовини всмоктуються в товстому кишечнику? Яка роль

мікроорганізмів у процесах травлення?

 

Як регулюється слиновиділення? Як відбуваєтся ковтання? Як регулюється соковиділення? Як відбувається нейрогуморальна регуляція діяльності кишечнику?

Чим можуть бути спричинені порушення жування та слиновиділення? Які їхні наслідки? Які ви знаєте порушення роботи шлунка? Які їхні причини? Унаслідок чого може порушуватись робота кишечнику? Які інфекційні захворювання органів травлення вам відомі? Яка їхня профілактика? Які причини порушення діяльності печінки?

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінка 62 Самоконтроль знань з теми.

Тема 6: Дихання

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Що таке верхні та нижні дихальні шляхи? Яка будова носової порожнини? Які функції вона виконує? Чому треба дихати через ніс? Що таке носоглотка та ротоглотка? Яка будова та які функції гортані? Як побудований голосовий апарат людини? Яке його призначення? Чому не можна перенапружувати голосові зв’язки? Яка будова та які функції трахеї? Що собою становлять

бронхи та альвеоли?

 

Що таке дихання? Яке значення дихання для забезпечення процесів життєдіяльності організму? Що таке дифузія і яке її значення в газообміні організму людини? Чим відрізняються вміст кисню та вуглекислого газу в артеріальній і венозній крові? Завдяки чому кисень з альвеолярного повітря надходить у кров, що циркулює по капілярах альвеол? Як відрізняється склад газів у вдихуваному та видихуваному повітрі?

 

Що таке дихальний цикл? З яких фаз він складається? Який механізм вдиху та видиху? Скільки дихальних рухів здійснює людина в спокійному стані за хвилину? Де міститься дихальний центр? У чому полягає рефлекторний принцип роботи дихального центру? Завдяки чому людина може свідомо управляти дихальними рухами? Як здійснюється гуморальна регуляція процесів дихання?

 

Які існують захворювання дихальної системи? Які ви знаєте інфекційні захворювання органів дихання? Які шляхи поширення інфекційних захворювань дихальних шляхів? Чому тютюнокуріння спричинює захворювання органів дихання? Яких профілактичних заходів слід вживати, щоб уникнути захворювання органів дихання?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінки 82 – 83 Самоконтроль знань з теми.

Тема 7:  Транспорт речовин

Вміти відповідати на орієнтовні запитання:

Які складові внутрішнього середовища організму? Який об’єм крові та тканинної рідини в організмі людини? Які функції в організмі людини забезпечує кров? Який склад плазми крові? Що таке фізіологічний розчин? Для чого його застосовують? Які функції виконують білки плазми крові? Які типи клітин є у крові людини?

 

Які особливості будови еритроцитів? Які функції еритроцитів? Яка роль гемоглобіну у транспорті газів? Яку кров називають артеріальною, а яку – венозною? Які функції селезінки в організмі людини? Що таке недокрів’я та які його причини? Яких людей називають донорами та реципієнтами? Які є групи крові людини? Що таке резус-фактор і резус-конфлікт?

 

Яка будова лейкоцитів? Де утворюються лейкоцити? Що таке імунітет? Які особливості будови тромбоцитів? Де утворюються і де руйнуються тромбоцити? Яка роль тромбоцитів в організмі людини? Що таке зсідання крові та як воно відбувається? Як утворюється тромб?

 

Де розміщене серце людини? Що таке перикард? Яка будова стінок

серця? Які особливості будови та функцій серцевого м’яза? У чому полягає автоматія серця? Що визначає ритм скорочень серця? Які клапани розділяють передсердя та шлуночки? Які їхні функції? Яка будова півмісяцевих клапанів? Які їхні функції? Що означає правило «все або нічого»?

 

З яких фаз складається серцевий цикл? Які основні характеристики окремих фаз серцевого циклу? Що впливає на діяльність серця? Як здійснюється нервова регуляція роботи серця? За рахунок чого відбувається гуморальна регуляція серцевої діяльності? Як людина може зміцнювати своє серце? Чому слід уникати надмірних фізичних перевантажень і стресів?

 

Що таке кровообіг? Які є види кровоносних судин? Які особливості будови артерій? Які особливості будови вен? Яка будова капілярів? Які ви знаєте кола кровообігу? Які судини утворюють велике коло кровообігу та які його функції? Порівняйте особливості будови та функції великого і малого кіл кровообігу.

 

Яку першу допомогу слід надавати людині у разі артеріальної, венозної та капілярної кровотеч? Яке значення має здоровий спосіб життя для запобігання захворюванням серцево-судинної системи?

 

Готуючись до співбесіди пропоную опрацювати.

Біологія : підруч. Для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.  / Н.Ю. Матяш [та ін.]. – Київ : Генеза, 2016.

сторінки 115 – 116 Самоконтроль знань з теми.

І семестр

СПІВБЕСІДА

Хімія 10 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 10 класу

 

Слід знати

 

За темою 1 Теорія будови органічних сполук

 • суть теорії будови органічних сполук
 • значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії
 • чим відрізняються простий, подвійний, потрійний, ароматичний карбон-карбонові зв’язки

 

За темою 2 Вуглеводні

 • загальні формули алканів, алкенів, алкінів, аренів
 • назви алканів, алкенів, алкінів, аренів за систематичною номенклатурою
 • фізичні властивості бензену
 • хімічні властивості алканів, етену та етину, бензену, способи їх одержання
 • правила безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті
 • про необхідність збереження довкілля під час одержання і застосування вуглеводнів
 • значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля

 

За темою 3 Оксигеновмісні органічні сполуки

 • характеристичні (функціональні) групи спиртів, фенолу, альдегідів, карбонових кислот
 • тривіальні назви спиртів, альдегідів, насичених одноосновних карбонових кислот
 • загальні формули, будову, фізичні і хімічні властивості, добування та застосування спиртів, фенолу, альдегідів
 • подібність і відмінність одно- і багатоатомних спиртів
 • хімічні властивості вивчених оксигеновмісних органічних сполук
 • про необхідність охорони довкілля від промислових відходів, що містять фенол
 • правила безпечного поводження з вивченими речовинами

 

 

слід уміти

 

За темою 1 Теорія будови органічних сполук

 • розпізнавати органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини
 • застосовувати поняття «iзомерiя», «ізомери»; наводити приклади
 • робити висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови
 • розв’язувати задачі на виведення молекулярної формули за масовими частками елементів

 

За темою 2 Вуглеводні

 • розпізнавати структурні ізомери певної речовини; вуглеводні різних гомологічних рядів
 • наводити приклади насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів
 • уміти складати молекулярні і структурні формули алканів, алкенів, алкінів; молекулярну і структурну формули бензену; а також структурні формули їхніх ізомерів
 • установлювати зв’язки між складом, будовою, властивостями, зберіганням, транспортуванням і застосуванням вуглеводнів та їхнім впливом на довкілля
 • складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості вивчених речовин
 • розв’язувати задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною; масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції

 

За темою 3 Оксигеновмісні органічні сполуки

 • класифікувати оксигеновмісні органічні сполуки за функціональними групами
 • складати молекулярні і структурні формули спиртів, фенолу, альдегідів, насичених одноосновних кислот
 • наводити приклади оксигеновмісних органічних сполук
 • порівнювати будову і властивості одноатомних спиртів і фенолу
 • робити висновки щодо властивостей вивчених речовин на підставі їхньої будови
 • складати рівняння реакцій, які описують хімічні властивості вивчених оксигеновмісних речовин
 • установлювати зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля вивчених сполук
 • виявляти дослідним шляхом наявність гліцеролу, альдегідів
 • розв’язувати експериментальні задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання обчислювати за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок
І семестр

СПІВБЕСІДА

Хімія 9 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 9 класу

слід знати

За темою 1 Розчини

 • значення понять: колоїдний розчин, істинний розчин, суспензія, емульсія, аерозоль, розчинність, масова частка розчиненої речовини, електроліт, неелектроліт, кристалогідрат, насичений розчин, концентрований розчин, кристалогідрат
 • склад розчину
 • вплив різних чинників на розчинність речовин
 • сутність процесу електролітичної дисоціації.
 • якісні реакції на карбонат-, сульфат-, хлорид-йони
 • значення рН для характеристики кислотного, нейтрального, лужного середовища
 • значення розчинів у природі та житті людини

 

За темою 2 Хімічні реакції

 • значення понять: хімічна реакція, ступінь окиснення, окисник і відновник, окиснення і відновлення, тепловий ефект реакції, швидкість реакції, екзотермічна/ендотермічна і оборотна/необоротна реакції
 • ознаки класифікацій хімічних реакцій
 • основні типи хімічних реакцій
 • вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій
 • роль окисно-відновних процесів у довкіллі
 • правила використання побутових хімікатів
 • значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті

слід уміти

За темою 1 Розчини

 • наводити приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій, емульсій, аерозолів, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів
 • розрізняти компоненти розчину, катіони й аніони, електроліти (сильні й слабкі) й неелектроліти
 • виявляти у розчині гідроксид-іони та йони Н+
 • складати рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей
 • складати рівняння реакцій обміну у повній та скороченій йонній формах
 • обчислювати масу, об’єм, кількість речовини за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини
 • характеризувати електроліти за ступенем дисоціації
 • визначати характер середовища за значенням рН
 • обґрунтовувати перебіг реакцій між електролітами у водних розчинах

 

За темою 2 Хімічні реакції

 • класифікувати реакції за різними ознаками
 • наводити приклади основних типів хімічних реакцій
 • розрізняти реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні та реакції без зміни ступеня окиснення; екзо- та ендотермічні, оборотні й необоротні реакції
 • розрізняти поняття валентність і ступінь окиснення елемента
 • визначати ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами
 • складати хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів
 • складати рівняння найпростіших окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння; рівняння оборотних і необоротних реакцій
 • характеризувати процеси окиснення, відновлення, сполучення, розкладу, заміщення, обміну

обґрунтовувати процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів

І семестр

СПІВБЕСІДА

Хімія 8 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 8 класу

 

слід знати

 

За темою 1 Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів*

 • формулювання періодичного закону
 • будову атома
 • склад атомних ядер (кількість протонів і нейтронів)
 • розподіл електронів (за енергетичними рівнями та підрівнями) в атомах перших 20 хімічних елементів
 • значення понять: лужні елементи, інертні елементи, галогени, протонне число, нуклонне число, електронна орбіталі, енергетичний рівень, підрівень, електронна формула, радіус атома
 • значення періодичного закону як одного із фундаментальних законів природи

 

За темою 2 Хімічний зв’язок і будова речовини

 • значення понять: електронегативність, ковалентний зв’язок, йонний зв’язок, кристалічна ґратка.
 • види хімічного зв’язку
 • типи кристалічних ґраток

 

слід уміти

 

За темою 1 Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів*

 • розрізняти атомне ядро, електрони, протони, нейтрони; періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи; металічні та неметалічні елементи
 • характеризувати зміни радіусів атомів у періодах і підгрупах, металічних і неметалічних властивостей елементів; структуру періодичної системи (періоди: великі й малі, групи й підгрупи (А і Б)
 • записувати електронні та графічні електронні формули атомів 20 хімічних елементів
 • пояснювати залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів
 • наводити приклади лужних, інертних елементів, галогенів
 • характеризувати хімічні елементи (№ 1–20) за положенням у періодичній системі

 

За темою 2 Хімічний зв’язок і будова речовини

 • визначати вид хімічного зв’язку в сполуках
 • наводити приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та йонним хімічними зв’язками, атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками
 • застосовувати поняття електронегативності для характеристики хімічних зв’язків
 • складати електронні формули молекул
 • пояснювати утворення йонного, ковалентного (полярного і неполярного) зв’язків
 • характеризувати особливості ковалентного та йонного зв’язків, кристалічної будови речовин з різними видами хімічного зв’язку
 • прогнозувати фізичні властивості та практичне використання речовин залежно від виду хімічного зв’язку і типу кристалічних ґраток
І семестр

СПІВБЕСІДА

Хімія 7 клас

 

Для успішного проведення співбесіди з хімії за 1-ий семестр 7 класу

 

слід знати

 

За темою Вступ

 • завдання та значення хімії як науки
 • історію розвитку хімії як науки (коротко)
 • правила безпечної роботи в хімічному кабінеті
 • правила безпечного використання речовин з урахуванням їхнього маркування

 

За темою Початкові хімічні поняття

 • основні поняття і терміни, а саме: молекула, атом, хімічний елемент, формульна одиниця
 • символи хімічних елементів (не менше 20) та їх назви
 • найпоширеніші хімічні елементи у природі
 • види і способи розділення сумішей
 • відмінності між хімічними й фізичними явищами
 • зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій
 • значення закону збереження маси речовини
 • явища, які супроводжують хімічні реакції

 

 

слід уміти

 

За темою Вступ

 • розрізняти речовини
 • називати лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії
 • пояснювати призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії

 

За темою    Початкові хімічні поняття

 • розрізняти фізичні тіла, речовини, матеріали; атоми і молекули
 • розрізняти фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи
 • складати план розділення сумішей
 • наводити приклади простих і складних речовин у природі та побуті
 • описувати якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами
 • складати формули бінарних сполук за валентністю
 • визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук
 • використовувати Періодичну систему хімічних елементів* для визначення відносної атомної маси елементів
 • обчислювати відносну молекулярну і формульну маси речовини за формулою речовини
 • обчислювати масову частку елемента у складній речовині та масу елемента за його масовою часткою
 • виводити молекулярну формулу за масовими частками елементів
 • розрізняти фізичні та хімічні явища
 • наводити приклади фізичних та хімічних явищ
 • складати рівняння хімічних реакцій
І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Геометрія 8 клас

 

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Робочий зошит і ручку.
 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ

Геометрія /  авт. Єршова А. П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С. В. Вид-во «Ранок» https://www.ranok.com.ua/resources/Geometriya_8kl.pdf 

Підручник має  інтернет – підтримку, електронні матеріали на сайті http://interactive.ranok.com.ua/

 

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна  http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/8-геометрія.pdf

 

Підручник містить узагальнюючий матеріал для підготовки до тематичного оцінювання:

 • Стор. 88-94, на стор.40 та 87 – роботи для самоконтролю
 • Стор. 144-147, на стор 143 – робота для самоконтролю

 

Відповідаючи на теоретичні  запитання, учень повинен:

наводити приклади та пояснювати,що таке: чотирикутник ;опуклий і неопуклий  чотирикутник; елементи чотирикутника

формулювати: означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників;

центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції

ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників

теорему: Фалеса ; про суму кутів чотирикутника

класифікувати чотирикутники

зображувати та знаходити на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи

обґрунтовувати належність чотирикутника до певного виду

доводити: властивості й ознаки паралелограма ; властивості прямокутника, ромба, квадрата

застосовувати вивчені означення і властивості до розв`язування задач, зокрема практичного змісту.

наводити приклади  подібних трикутників

пояснювати зв`язок між рівністю і подібністю геометричних фігур

формулювати: теорему:про медіани трикутника; про властивість бісектриси трикутника;

означення подібних трикутників;

ознаки подібності трикутників;

узагальнену теорему Фалеса

зображувати та знаходити на малюнках подібні трикутники

обґрунтовувати подібність трикутників

застосовувати  вивчені означення й властивості до розв`язування задач, зокрема про знаходженні відстаней на місцевості

Перевірка засвоєного матеріалу на практиці, передбачає також розв’зання завдань.

Зразки завдань

 

І семестр

С П І В Б Е С І Д А

Алгебра 8 клас

На питання, що таке співбесіда ви знайшли відповідь на сайті школи у вкладці ЕКСТЕРНАМ (співбесіда).

 

На співбесіді Вам необхідно мати:

 • Робочий зошит і ручку.
 • Програму самостійної роботи (сайт: вкладка Методична сторінка).
 • Підручник, за яким ви готувалися (бажано розмістити на робочому столі). Рекомендований підручник, який ви могли отримати в бібліотеці МУШ

Алгебра /  авт. Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л. Вид-во «Ранок»

https://www.ranok.com.ua/resources/Algebra_8kl.pdf 

підручник має  інтернет – підтримку, електронні матеріали на сайті http://interactive.ranok.com.ua/

 

Спілкування відбуватиметься за темами і обсягами, зазначеними у програмі самостійної підготовки екстерна  http://uis.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/8-алгебра.pdf

 

Підручник містить узагальнюючий матеріал для підготовки до тематичного оцінювання:

 • Стор. 45-46, на стор. 47 – робота для самоконтролю
 • Стор. 110-111, на стор 112 – робота для самоконтролю

 

Відповідаючи на теоретичні  запитання, учень повинен:

наводити приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; степеня із цілим показником

пояснювати: що таке стандартний вигляд числа;

як виконати скорочення дробу;

як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника

розпізнавати: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази

формулювати: властивості степеня з цілим показником; основну властивість дробу; правила додавання,віднімання дробів; означення степеня з нульовим показником;

степеня з цілим від`ємним показником

розв`язувати вправи,що  передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми,різниці дробів; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді

формулювати: правила множення,ділення дробів ; правила піднесення дробу до степеня; умову рівності дробу нулю

описувати: властивості функції у=к/х  за її графіком

розв`язувати  вправи,що  передбачають: знаходження добутку, частки дробів ;

тотожні перетворення раціональних виразів; розв`язування  рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; побудову графіка функції  y=к/х

Перевірка засвоєного матеріалу на практиці, передбачає також розв’зання завдань. 

Зразки завдань